HÍRLEVÉL
  
Feliratkozás
Leiratkozás

MehetNyitólap

Díjszabás

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések

A HUNGART – mint a képző-, ipar-, ipari tervező- és fotóművészek reprezentatív közös jogkezelő szervezete – a jelen díjszabásban megállapítja a nyilvánosságra hozott képzőművészeti, iparművészeti, fotóművészeti és ipari tervezőművészeti alkotások felhasználásának feltételeit és szerzői jogdíjait. A HUNGART e díjszabás szerint engedélyezi az alkotások másodlagos felhasználását (így többszörözését, terjesztését), azok kiállítását, valamint sugárzás útján, vagy digitálisan a nyilvánossághoz történő közvetítését. A HUNGART díjszabása a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban Szjt.) 18.§ 26.§ és 69.§ rendelkezésein, valamint a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény (Kjkt.)  57-59.§ (1) és 146. § (1) bekezdésein alapul.
 
 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
1.   A felhasználásokhoz történő jogosítás (a továbbiakban: jogosítás) írásbeli kérelem alapján történik, a felhasználást (nyomtatást, kivitelezést, stb.) megelőzően A kérelmet elektronikus úton, a tervezett felhasználás megkezdése előtt legalább 15 nappal, a 3. pont alá tartozó esetekben 30 nappal korábban kell benyújtani. A késve beérkező, vagy a felhasználást követő kérelmek nem mentesítenek azon kártérítési kötelezettség alól, amely a jogdíj összegét meghaladja.
2.   A HUNGART által adott jogosítás kizárólag az abban megnevezett szerző, ott megjelölt művének felhasználására jogosít. Az engedély Magyarország területére, egyszeri alkalomra, az ott megjelölt formában, terjedelemben, példányszámban, illetve időtartamra történő felhasználásra vonatkozik. A felhasználási engedély a felhasználó személyéhez kötődik, nem ruházható át tehát harmadik személyre. A terjedelem a mindenkori kiadvány szedéstükréhez igazodik. A megállapított példányszámon felüli példányokhoz, meghatározott időtartamnál hosszabb, illetve a megadott felhasználási feltételeken túli felhasználáshoz újabb jogosítás beszerzése szükséges, amely csak különösen indokolt esetben tagadható meg.
3.  Minden olyan felhasználás, amely személyhez fűződő jogokat érint(het), minden esetben kifejezett hozzájárulást igényel, amelyet a HUNGART szerez meg a jogosulttól, - hacsak ez nem lehetetlen – különösen olyan felhasználások, átdolgozások és reprodukálások esetén, mint
a.   a háromdimenziós felhasználások, egyedi másolatok, teljes könyv digitalizálása,
b.   olyan felhasználások, melyek hordozója a szokásostól (papír) jelentősen eltér, mint pl. textília, üveg, cserép stb.,
c.   amelyek valamely műalkotást valamely termékkel, eseménnyel, szolgáltatással vagy céggel közvetlen kapcsolatba hoznak (a továbbiakban: reklám),
d.   politikai, vallási célú, tartalmú felhasználások,
e.   plakátként, naptárként, képeslapként, nyomatként történő felhasználásához,  
f.    csak egy alkotó által illusztrált teljes mű/könyv/film megjelentetéséhez (monográfia, katalógus, portréfilm, stb.),
g.   borítókon (könyv, magazin, CD, DVD) történő felhasználás,
h.   a mű részletének reprodukálásához,
i.    kiállításhoz.
Amennyiben a jogosult megtagadja hozzájárulását, úgy a HUNGART-nak sem áll jogában jogosítást adni.
4.      Művészeti alkotások fényképeinél – amennyiben azok szerzői jogvédelem alatt állnak – e tarifa tekintetében a fotósok jogai egyenlők a reprodukálandó műtárgy alkotójának jogaival, tehát azon fotóművészeti alkotások felhasználásához, melyek más műalkotást ábrázolnak, mindkét alkotás tekintetében szükséges a jogosítást beszerezni.
5.      Reklámcélú felhasználásra – amennyiben a jelen díjszabás nem tartalmaz külön díjtételt – az általános díjtételek + 30% pótdíj számolandó fel (pl. üzleti jellegű nyomdai termékek – üzleti jelentések, vállalati emlékkönyvek, amelyek reklámokat tartalmaznak – esetében a könyv díjtételek + 30% pótdíj).
6.      Minden külső borítón történő felhasználás esetén a vonatkozó jogdíj kétszeresét kell megfizetni.
7.      Eredeti műalkotások kiállítása vagy műkereskedő közreműködésével történő visszterhes átruházása esetén a műalkotások szabadon többszörözhetők és terjeszthetők az esemény reklámozása céljából, az esemény népszerűsítése által indokolt mértékben és körben, amennyiben az egyéb jövedelemszerzési vagy jövedelemfokozási célt közvetve sem szolgál (Szjt. 36.§ (5) bek.). Amennyiben a felsorolt feltételek nem állnak fenn, a kiállítási és aukciós katalógusra a könyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
8.      Képző-, ipar- és fotóművészeti alkotás részletének felhasználása (“idézés”) nem tartozik a szabad felhasználások körébe (Szjt.67.§ (5) bek.), erre a HUNGART a 3. pontban foglaltak szerint ad engedélyt. A műalkotások reprodukálása során az alkotás egyéb megváltoztatása, bármilyen torzítása tilos, a szerzői jog megsértését jelenti.
9.      A felhasználásra jogosított köteles a felhasználás során megfelelő helyen az alkotó nevét, a mű címét és a HUNGART © jelet feltüntetni, illetőleg utalni minden olyan személyre, aki a jogosítás folyamatában részt vett. Gyűjteményes művek esetén is egyértelmű módon kell a jogok forrását feltüntetni.
10.   Kívánságra a reprodukálás engedélyezéséhez egy minőségi mintát a HUNGART részére be kell mutatni.
11.   Minden olyan mű tekintetében, amelyet a felhasználás során nyilvánosságra hoznak, egy példányt a HUNGART részére át kell adni. A digitális termékekhez pedig a felhasználó köteles a HUNGART számára ingyenes hozzáférési lehetőséget biztosítani.
12.   Azon díjtételeknél, ahol a HUNGART az eladási ár százalékában határozta meg a jogosítás díját, a felhasználó szintén a felhasználás megkezdése előtt köteles az így meghatározott díjat a HUNGART-nak megfizetni.
13.   Kivételes esetekben, amikor a jogdíjköteles felhasználás nem áll arányban a költségével, vagy egyéb körülmény ezt indokolja, így például az érintett felhasználók jelentős részét megfelelően képviselő országos érdekképviseleti szervezetekkel, non profit szervezetekkel külön megállapodás köthető, továbbá a jelen jogdíjközleményben meg nem határozott felhasználások esetén a közzétett szerzői jogdíjmértékek elveinek és arányainak alkalmazásával a HUNGART által esetenként megállapított szerzői jogdíj fizetendő.
14.   A felhasználások engedélyezése, illetve a számlák kiállítása a HUNGART székhelyén történik (1055 Budapest, Falk Miksa u. 30.). A felhasználási engedély akkor lép érvénybe, azaz a teljesítés akkor történik, amikor a felhasználó a jogdíjat ténylegesen megfizette a HUNGART részére, ezért a HUNGART a felhasználó adatszolgáltatása alapján, utólag, a jogdíj bekérését és beérkezését követően állíthatja ki a számlát a teljesítésről. Az e-könyv esetében a jogdíj megfizetése utólagos elszámolás alapján, félévente történik.
15.   Az díjak nem tartalmazzák a megfizetendő 27%-os áfát.
 
Engedmények: 
16.   Olyan műveknél, melyek legalább 10, kizárólag magyar képző-, ipar- illetve fotóművészek jogdíjköteles munkáit tartalmazzák az alapdíjból 25% kedvezményt kell adni.
17.  Olyan műveknél, amelyeket kizárólag oktatási, tudományos, tudományos-ismeretterjesztési, illetve vallási célra használnak fel, az alapdíjból 25% kedvezményt kell adni.
18.  Olyan műveknél, amelyek a tankönyvjegyzékre kerülnek, és nem tartoznak az Szjt. 34. § (3) bekezdése alá, az alapdíjból 35% kedvezményt kell adni, s a jogdíjat megfizetni csak a jegyzékre felkerülést követő 8 napon belül kell.
19.   Ugyanabban a médiumban történő ismétlés, újabb kiadás esetén, továbbá több médiumban történő egyidejű megjelentetés esetén a további megjelentetéseknél 25% kedvezményt kell adni.
20.  A borítón történő illusztrációnak a belső részben történő újra felhasználásakor a belső részben történő felhasználásra 50% engedményt kell adni.
21.  Művészeti folyóiratokban elhelyezett képek után 50 %-os engedményt kell adni. Művészeti folyóiratnak kizárólag az olyan kiadványok, periodikák stb. minősülnek, amelyek elsődleges célja a kitűzött művészeti célok megvalósítása, és amelyek a működés során keletkező bevételt non-profit jelleggel, csakis a művészeti cél megvalósítása érdekében használják fel.
22.   Kulturális rendezvényeket (színház, hangverseny, felolvasás stb.) hirdető, vagy azokon történő felhasználások esetében a kedvezmény 40%.
23.   Ezen díjszabási szabályzat által biztosított kedvezmények csak abban az esetben érvényesek, amennyiben a jogosítást a felhasználó a HUNGART-tól a felhasználást megelőzően beszerezte, szabályszerűen járt el, a HUNGART-tal szemben tartozása nem áll fenn, és adatközlési kötelezettségének határidőben eleget tett.
24.  Amennyiben a felhasználót több jogcímen is megilleti a kedvezmény, úgy a díj legfeljebb az egyébként megállapítandó díjtétel 50%-áig csökkenthető. A művészeti folyóiratok és a tankönyvjegyzékre felkerülő művek esetében a díj az egyébként megállapítandó díjtétel 40%-áig csökkenthető.
 
Jogosulatlan felhasználás, névfeltüntetés hiánya:
25.   A jogosulatlan, vagy a megengedett példányszámon felüli felhasználás, valamint a névfeltüntetési – beleértve a HUNGART © jel feltüntetését is – szabályok megszegése – külön-külön – a jogdíj 100-100 %-ának megfelelő pótdíj, mint átalánydíj megfizetésének kötelezettségét vonja maga után, tekintettel az ellenőrzési költségekre.
26.  A HUNGART a jogdíjelszámolás alapjául szolgáló adatokat, valamint a felhasználás módját és mértékét ellenőrizheti, s a felhasználó köteles minden olyan - az adott felhasználáshoz kapcsolódó - számviteli bizonylatot (pl. számlát, szerződést) és más adatot rendelkezésre bocsátani, amelynek nyilvántartására a felhasználó beszámolási/könyvvezetési kötelezettsége a mindenkor hatályos számviteli jogszabályok értelmében kiterjed.         

www.hungart.org l Copyright © 2009 l Minden jog fenntartva KÉSZÍTETTE