HÍRLEVÉL
  
Feliratkozás
Leiratkozás

MehetNyitólap

Hungartról

Tájékoztatás a hungart közös jogkezeléséről

Tájékoztatás a HUNGART közös jogkezeléséről

A HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény, a közös jogkezelő szervezetek és a független jogkezelő szervezetek működésének és a jogkezeléssel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól rendelkező 216/2016. (VII.22.) Korm. rendelet, valamint az Egyesület jelen honlapján közzétett Alapszabálya, Felosztási Szabályzata és egyéb szabályzatai rendelkezéseinek megfelelően a közös jogkezelés lényeges feltételeiről az alábbi tájékoztatást nyújtja:

1. Jogosultak jogai

a) Közös jogkezelés

-     A HUNGART mind törvényi, mind pedig megbízási szerződés alapján látja el a közös jogkezelői tevékenységet. Törvényi alapon látja el a szervezet az ún. kötelező és a kiterjesztett hatályú közös jogkezelést, ez esetben a HUNGART megbízási szerződés nélkül kezel bizonyos vagyoni jogokat (lsd. alábbiakban). Másrészt a HUNGART megbízási szerződés alapján is eljár, ami alapulhat tagsági viszonyhoz kötött és tagsági viszony nélküli megbízási szerződésen.

-      Kötelező hatályú közös jogkezelésbe tartoznak a következő vagyoni jogok: követő jogdíj, kábel-TV, üres képhordozó és reprográfiai jogdíj, míg kiterjesztett közös jogkezelésbe sorolandók a már nyilvánosságra hozott alkotások másodfelhasználása: reprodukálás, sugárzás, kiállítás.

-      A HUNGART köteles a tevékenységi körébe tartozó jogok kezelésére a megbízást elfogadni.

-      A HUNGART a jogszabályok, szabályzatok és külföldi jogkezelő szervezetekkel kötött megállapodások keretei között egyenlő jogokat biztosít valamennyi jogosult számára, a közös jogkezelési tevékenységet az általa képviselt valamennyi jogosult érdekeinek figyelembevételével és köztük tett bármilyen indokolatlan megkülönböztetés nélkül látja el. A vagyoni jogok érvényesítése után járó jogdíjak a jogosultakat a HUNGART-tal fennálló jogviszonytól függetlenül megilletik.

b) Közös jogkezelés korlátozása és megszüntetése

-        A jogosultat megilleti a kiterjesztett közös jogkezeléssel szembeni tiltakozás joga, de élhet ehelyett a korlátozott megbízási szerződés megkötésének lehetőségével is.

-     A jogosult a kiterjesztett hatályú közös jogkezelésbe tartozó vagyoni jogok körét leszűkítheti, ehhez egy korlátozott hatályú megbízási szerződést kell kötni a HUNGART-tal. A HUNGART így csak a jogosult által meghatározott országokra, egyes műtípusokra, valamint egyes szerzői jogokra kiterjedően kezeli ezt követően a vagyoni jogokat.

-      Lehetőség van ugyanakkor a kiterjesztett közös jogkezelés teljes körű megszüntetésére is, ez esetben a jogosult tiltakozást kell, hogy benyújtson a HUNGART-hoz. Valamennyi jogosult - a kötelezően közös jogkezelés körébe tartozó jogok kivételével - a kiterjesztett hatályú közös jogkezelés ellen a HUNGART-hoz intézett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával három hónapos határidő betartásával, a következő év január 1 napjától kezdődő hatállyal előzetesen tiltakozhat szerzői művei felhasználásának közös jogkezelés körében történő engedélyezése ellen.

-       Az írásbeli megbízást a jogosult felmondhatja, vagy korlátozhatja.  

A jogosult három hónapos felmondási idővel, a következő év január 1. napjával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával felmondhatja a közös jogkezelő szervezetnek adott jogkezelési megbízást.

Minden esetben javasolt a tiltakozás és a felmondás előtt mérlegelni annak lehetőségét, hogy a HUNGART jogkezelését nem célszerűbb-e korlátozni.

A jogosult a jogkezelési megbízást teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával egyoldalúan korlátozhatja, meghatározott országok, egyes műtípusok, valamint egyes szerzői jogok tekintetében. A jogkezelési megbízás azonban kizárólag a jogosult adott műtípusba tartozó valamennyi művére kiterjedő hatállyal korlátozható.

c) Tájékoztatáshoz való jog

 

-        A jogosultat a jogkezelési megbízás elfogadását megelőzően igazolható módon kell tájékoztatni a közös jogkezelésre vonatkozó lényeges feltételekről.

-        A megbízást nem adó jogosultat (ide tartoznak azok a jogosultak, akiknek jogait a HUNGART törvényi alapon kezeli) a számára első alkalommal történő jogdíj kifizetéskor írásban kell tájékoztatni a közös jogkezelésre vonatkozó lényeges feltételekről.

-        A jogosult a HUNGART által részére is végzett közös jogkezelési tevékenységről legalább évente egy alkalommal részletes tájékoztatást kap, amennyiben a tájékoztatással érintett időszakban a részére jogdíjbevétel került felosztásra vagy egyéb kifizetés teljesítésre.

-        A jogosult indokolt kérelmére - erre vonatkozó igény esetén elektronikus úton - észszerű határidőn belül tájékoztatást kell adni legalább a közös jogkezelési tevékenység körébe eső szerzői művekről, amennyiben erre lehetőség nyílik, ez utóbbi hiányában a közös jogkezelési tevékenységbe tartozó szerzői művek típusáról, valamint a közös jogkezelési tevékenységgel érintett földrajzi területről.

d) Panasz bejelentése

-        A HUNGART hatékonyan és gyorsan működő panaszkezelési eljárást biztosít tagjai és az általa képviselt más jogosultak részére. A panaszt - a panasz alapjául szolgáló információ tudomásszerzésétől számított 30 napon belül - írásban kell benyújtani a Felügyelőbizottsághoz.

Panasz nyújtható be különösen a jogkezelési megbízásokkal, a megbízások felmondásával vagy a jogkezeléssel szembeni tiltakozással, a tagsági szabályokkal, a jogosultakat megillető összegek beszedésével, a levonásokkal és az összegek felosztásával kapcsolatban.

A Felügyelőbizottság a panaszt megvizsgálja, szükség esetén a panaszost meghallgatja, és a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül írásban válaszol. A panasz elutasítását a Felügyelőbizottság köteles világosan megindokolni.

A jogosult a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál írásban panasszal élhet a HUNGART olyan tevékenysége, működése vagy a vele kapcsolatos más olyan körülmény miatt, amely - álláspontja szerint - a jogkezelésre vonatkozó jogszabályokat sérti.

e) Elektronikus kapcsolattartás 

-        A jogosult a HUNGART-tal elektronikus úton is kapcsolatot tarthat, az őt megillető jogokat elektronikus úton is gyakorolhatja: hungart@hungart.org

f) Egyesületi tagság

-        A jogosult felvételt nyerhet a HUNGART tagjai közé, amennyiben megfelel a HUNGART Alapszabályában rögzített tagsági követelményeknek.

g) Nem kereskedelmi célú felhasználás feltételei

-        A jogosult egyénileg engedélyezheti szerzői műve nem kereskedelmi célú felhasználását - amennyiben az nem kötelező közös jogkezelésbe tartozik - akkor is, ha egyébként az ilyen felhasználást a HUNGART engedélyezi jogkezelési megbízás, vagy kiterjesztett közös jogkezelés körében.

-        A szerzői művek nem kereskedelmi célú felhasználásának az tekinthető, amely sem közvetve, sem közvetlenül nem szolgálja jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját, továbbá, amelyért a jogosult sem tart igényt jogdíjra.

-        Ez azt jelenti, hogy a felhasználás célja sem szolgálhat jövedelemszerzést. Ez esetben tehát nem az a meghatározó, hogy ténylegesen keletkezhet-e, keletkezik-e jövedelem, hanem hogy a felhasználás célja jövedelemszerzésre irányul-e. Kereskedelmi célú felhasználás áll fenn, ha a felhasználás:

·       közvetlenül gazdasági célt szolgál (pl. a kiadvány kereskedelmi forgalomba kerül, a kiállítás, rendezvény belépődíjhoz kötött);

·       közvetetten gazdasági célra irányul (pl. ingyenesen hozzáférhető festménykatalógusban fizetett banki reklámok).

-        A felhasználó nem kereskedelmi célú felhasználás esetén a Jogosulttal köt írásbeli felhasználási szerződést, melynek tartalmára a szerzői jogi törvény felhasználásra és a felhasználási szerződés tartalmi elemeire vonatkozó előírásai az irányadóak. A felhasználó minden esetben köteles a HUNGART-nak a felhasználás megkezdése előtt írásban bejelenteni a nem kereskedelmi célú felhasználást. Ez esetben a felhasználó felelősséget vállal, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek. Amennyiben a felhasználás során a korábban megadott adatok változnak, a felhasználó köteles mindezt haladéktalanul a HUNGART-nak írásban jelezni.

-        Valótlan adatok megadása, illetve a megváltozott adatokról való tájékoztatás hiánya esetén jogosulatlan felhasználás történik. Ez esetben a HUNGART a felhasználásért járó jogdíjon felül ez utóbbi összeg 100 %-ának megfelelő pótdíjat, mint átalánydíjat számolhat fel, tekintettel az ellenőrzési költségekre.

-        A HUNGART jogosult – mind a nem kereskedelmi célú felhasználás, mind a jogosulatlan felhasználáskor a jogdíjelszámolás alapjául szolgáló – adatokat, valamint a felhasználás módját és mértékét ellenőrizni. Ez esetben a felhasználó köteles minden olyan - az adott felhasználáshoz kapcsolódó - számviteli bizonylatot (pl. számlát, szerződést) és más adatot rendelkezésre bocsátani, amelynek nyilvántartására a felhasználó beszámolási/könyvvezetési kötelezettsége a mindenkor hatályos számviteli jogszabályok értelmében kiterjed.

h) Jogdíjak felosztása és kifizetés

-        A HUNGART a jogdíjak beszedése és kezelése során köteles a jogosultak jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával, az elvárható gondossággal eljárni.

-        A jogdíjakat a HUNGART a Felosztási szabályzat alapján felosztja, és a megfelelő adatok rendelkezésére állása esetén a jogosultaknak kifizeti, függetlenül attól, hogy a HUNGART törvényi vagy megbízási alapon kezeli a vagyoni jogait.

-        A HUNGART az általa beszedett jogdíjakat a beszedés évét követő év harmadik negyedévének végéig, a más jogkezelőtől felosztásra átvett jogdíjat hat hónapon belül köteles felosztani és kifizetni, de az egyes jogdíjnemeknél a Felosztási szabályzat ennél rövidebb, általában három hónapos határidőt ír elő.

i) Személyes adatok kezelése

-        A HUNGART a jogosultak személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény előírásainak megfelelően kezeli.

2. Kezelési költség

a) Általános kezelési költség

-        A HUNGART a közös jogkezeléssel elért jogdíjbevételből a működéséhez szükséges, indokolt kezelési költséget von le. Ennek mértékét az Elnökség a működési költségek ismeretében és a Szerzői Jogvédő Társaságok Nemzetközi Szövetsége (CISAC) előírásainak figyelembevételével állapítja meg. Az általános kezelési költség megállapításánál arra is figyelemmel kell lenni, hogy az a HUNGART által beszedett és felosztott jogdíjakra (követő jogdíj, művek másodfelhasználásának engedélyezése) vonatkozik, vagy a csak felosztásra átvett (üres képhordozó, kábel-TV, reprográfiai) jogdíjakra:

-         A 2016. évben a HUNGART által beszedett és felosztott jogdíjak esetében 22%,

-        a felosztásra átvett jogdíjak esetében 15% az általános kezelési költség mértéke.

b) Egyéni költség

-        Azon költségeket, melyek nem a HUNGART beszedési és felosztási tevékenysége, hanem az adó- és/vagy társadalombiztosítási törvények által, a kifizetőre kötelezően előírt közterhek megfizetése miatt merülnek fel, a kifizetett jogdíjra vetítve csak az érintett jogosultakra kell terhelni, ez 2016-ban 27%(egészségügyi hozzájárulás, melyet az 1998. évi LXVI. törvény ír elő).

3. Közösségi célra történő levonás

-        A HUNGART segíteni kívánja a kortárs vizuális művészek, a képző-, ipar-, ipari tervezőművészet és fotóművészet területén élethivatásszerűen alkotók munkáját, közösségi céljait, így az ezen alkotókat tömörítő egyesületek működését, valamint a rászoruló alkotóművészek szociális helyzetét.

-       E célok elérése érdekében a HUNGART a jogdíjbevételek közül

-        a nem névre szóló jogdíjakból (üres képhordozó, kábel-TV, reprográfiai) 5%-ot szociális támogatásra fordít, továbbá

-       a 2016. július 28. napjáig (az új közös jogkezelési törvény hatályba léptéig) beszedett és adathiány miatt fel nem osztható jogdíjakból az 5 éves elévülést követően  5%-ot szociális célra, 20%-ot pedig a jogosultak érdekét szolgáló egyéb célokra, így a vizuális művészek országos szervezeteinek támogatására fordít.

Amennyiben a HUNGART a 2016. július 28. napját követően beszedett jogdíjakból a jogosult azonosításának és felkutatásának eredménytelensége, vagy a hiányos adatok miatt a beszedés szerinti év végét követő három éven belül sem tudja a jogosultnak kifizetni a jogdíjat, a jogdíjbevétel 90%-át a törvény értelmében köteles a vizuális művészek támogatását szolgáló kulturális célra a Nemzeti Kulturális Alap részére átadni.

Bízunk benne, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint végzett közös jogkezelési tevékenységünkkel továbbra is elégedett lesz.

 

www.hungart.org l Copyright © 2009 l Minden jog fenntartva KÉSZÍTETTE