HÍRLEVÉL
  
Feliratkozás
Leiratkozás

MehetNyitólap

Hungartról

Szervezeti és működési szabályzat melléklete

Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete

JOGDÍJ ELSZÁMOLÁS és KIFIZETÉS ELJÁRÁSI RENDJE
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

  

1)    A jogdíj kifizetés alanyai
 
A HUNGART tagjai, megbízói a magyar, valamint a kölcsönös képviseleti szerződések keretében a külföldi vizuális alkotóművészek, továbbá jogutódjaik (együtt jogosultak), vagyis akiknek az eredeti szerzők alkotásainak forgalmazása, másodlagos felhasználása, illetve megjelenítése után a törvény előírása alapján szerzői jogdíj kifizetés jár.
 

2)   
A jogdíjak fajtái:
 
-      a szerzőknek, illetve jogutódjaiknak járó „un.” 4 % követő jogdíj
-      a tarifatáblázat alapján járó „un.” reprodukciós jogdíj; (többszörözési jogdíj)
-      az alkotások televíziókban történő megjelenítése után járó „un.” sugárzási jogdíj
-      a TV-k műsorainak továbbközvetítése után járó „un.” kábel-TV jogdíj
-      a TV műsorok magáncélú másolására tekintettel járó „un.” üres képhordozó jogdíj
-      a magáncélú sokszorosításokra való tekintettel járó „un.” reprográfiai jogdíj
-      a külföldi társszervezetektől beérkezett (névre szóló és átalány) „un.” külföldi jogdíj
 

3)   
A jogdíj elszámolás és kifizetés általános szabályai
 
A HUNGART által beszedett jogdíjak elszámolása során először le kell vonni az adott jogdíjnemre - elnökség által - megállapított kezelési költséget (ez a jogkezelés működési kiadásainak fedezetéül szolgál). A kapott átalány jogdíjak esetében (reprográfia, kábel, üres hordozó) az összeget csökkenteni kell a felosztási szabályzatban és támogatási politikában rögzített közösségi felosztást szolgáló szociális és egyéb támogatási célú hányaddal.
 
Az így meghatározott jogdíjakat kell a jogdíjkezelő rendszerben a jogosultak nevére rögzíteni és számítógépes programmal számfejteni.
 
A kötelező közös jogkezelés keretében (követő jogdíj; a felosztásra átvett átalány jogdíjak: üres képhordozó, kábel és reprográfia) beszedett jogdíjak esetében valamennyi azonosított jogosultnak megtörténik a felosztás.
 
A kiterjesztett közös jogkezelés csak azokra a jogosultakra vonatkozik, akik nem tiltakoztak alkotásaik másodlagos felhasználása (többszörözés, sugárzás, digitális megjelenítés és kiállítás) ellen. Tiltakozásuktól függetlenül tájékoztatni kell a jogosultat, hogy a kötelező közös jogkezelés keretében felosztott jogdíja keletkezett; melyet a feltételek megléte eseten (pl. adónyilatkozat megküldése) ki lehet fizetni.
 
A számfejtés első fázisában meg kell állapítani, hogy a jogdíj összege eléri-e a felosztási szabályzatban rögzített minimálisan kifizethető 5.000-Ft-ot, ha nem, akkor az „un” kis összegű jogdíjakat függő, technikai tételként kell kezelni mindaddig, amíg a jogdíj összege el nem éri a minimum összeget, vagy egyéb ok miatt kifizetés nem történik (pl. év végén eltérnek a fő szabálytól, vagy lejár az elévülési idő, stb.).
 
A minimum értékhatár elérésének megállapításánál a különböző jogdíj fajták összegét,  továbbá azon jogosultak esetében, akik egyidejűleg eredeti szerzők és jogutódok is a  különböző jogdíjak összegét a mielőbbi kifizetés érdekében összesíteni kell.
 
Az előző évi kifizetések adóigazolásának megküldése során, illetve az első, feldolgozott és kifizetendő jogdíjak alkalmával be kell kérni az eredeti szerzőktől, illetve a jogutódoktól az SZJA elszámolásra, költséghányad alkalmazásra és számla kiállításra vonatkozó - jogszabályi előírások szerinti – évente kialakított adó elszámolási „Nyilatkozatot” és a külföldön élő jogosultak esetében az ”un.”illetőségi igazolást.  NYILATKOZAT, illetve hiányos adatok esetén – különösen az adóazonosító jel, az adószám, valamint az illetőség igazolás hiányában – nem történhetjogdíj kifizetés!
 
A kifizetési feltételekre vonatkozó főszabálytól történő eltérésre akkor van lehetőség, amennyiben a jogosult többszöri megkeresést, értesítést követően sem küldi meg a jogdíj kifizetés érdekében szükséges nyilatkozatot, de rendelkezésre áll minden a jövedelem elszámoláshoz és bevalláshoz szükséges adat. Ilyen esetekben a jogdíj elszámolás menetében az aktuális maximális adókulcsot és minimális költséghányadot kell alkalmazni. 
 
A jogdíj kifizetéshez kapcsolódó értesítő levélben tételesen tájékoztatni kell a jogosultakat a beérkezett jogdíjak összegéről, az elszámolás során érvényesített levonásokról, a konkrét jogdíjnemek (követő jogdíj, többszörözés, reprográfia, stb.) elszámolásáról.
Közölni kell továbbá az alkalmazott kezelési költség hányadokat, valamint az adott évben elszámolt közösségi célú (szociális és egyéb támogatási célú) levonásokat.
 
 
4)   Elszámolás a külföldi társszervezetekkel és belföldi szervezetekkel
 
A kölcsönös képviseleti szerződések révén képviselt jogosultakat illető jogdíjak esetén – az illetőség igazolás bekérését és beérkezését követően – a szerződésben meghatározott kezelési költség és a HUNGART által alkalmazott kezelési költség közötti különbözet elszámolása után a megállapított összeget a külföldi közös jogkezelő szervezetnek kell átutalni, ha eléri a felosztási szabályzatban rögzített minimum összeget. (Az átutalással egyidejűleg meg kell küldeni a jogosultak tételes listáját a társszervezet részére.)
 
Azokban az esetekben, amikor a jogosult belföldi szervezet (pl. a hagyatéki eljárást követően a jogutód, illetve az eredeti szerző nyilatkozata alapján társaság, alapítvány, egyéb jogi személy) kezeli a jogdíjat, a szervezetet értesíteni kell a kifizethető jogdíj összegéről, tételeiről egyidejűleg bekérve a jogdíjra vonatkozó számláját. Kifizetés a számla megérkezése után történhet.
 
A belföldi és külföldi szervezetek részére a jogdíj kifizetés az éves átalány jogdíjak, valamint „archív” jogdíjak felosztását követően történik.       
 
 
5)    A jogosultak nyilatkozatait, illetőség igazolásait és a számfejtések dokumentációit a   
hatályos jogszabályokban foglaltak szerinti elévülésig archiválni kell.
 
 
  
A JOGDÍJ FAJTÁK ELSZÁMOLÁSI RENDJE
 

6)  
A követő jogdíjak elszámolásának rendje és folyamata
 
1.     A műkereskedelemmel foglalkozó szervezetek (továbbiakban kötelezettek) által megfizetett 4 % jogdíj összege és a befizetéshez egyidejűleg csatolt adatszolgáltatás alapján negyedévente történik a beérkezett jogdíjak felosztása. A feldolgozás során azonosítani kell az eredeti szerzőket, illetve jogutódjaikat /örökös, örököseik (jogosultak). Ezt követően felosztásra kerül a jogosultaknak számfejtendő jogdíjak összege, melynek listába foglalása után megtörténik az adatok jogdíjrendszerben való rögzítése és a jogdíjak számfejtése.
2.     A jogosultak meghatározásával egyidejűleg ki kell mutatni a kötelezettek által megfizetett 4 % járulék (70 éven túli jogdíjak), valamint az „ismeretlen”, azonosítatlan szerzők műalkotásainak forgalmazása után járó 4 % jogdíj összeget is.
3.     A kötelezettek befizetéséről és a feldolgozott 4 %-os jogdíjak és járulékok összegéről összesített és tételes lista készül további felhasználás és archiválás céljából.
4.     Amennyiben a kötelezettek akár fizetési, akár adatszolgáltatási kötelezettségüknek csak részlegesen, hiányosan vagy késedelmesen tesznek eleget, a jogdíjak feldolgozása addig a negyedévig nem történik meg, amíg az azonosítás akadályba ütközik, illetve a kötelezettek (felszólítva őket a hiánypótlásra) nem teljesítik a törvényben foglalt előírásokat.
5.     A követő jogdíjak számfejtésének módja részletesen a számítógépes jogdíjkezelő programkezelési útmutatójában található, melynek legfontosabb elemei a következők:
-       a jogosultak nyilatkozata alapján kell rögzíteni az SZJA alap meghatározásához szükséges költséghányadot
-       a jogosultak nyilatkozata alapján kell alkalmazni az adott adóév SZJA levonási kulcsait
-       a jogosultak nyilatkozata alapján rögzített adóalapra kell kiszámítani a fizetendő EHO-t
-       az ÁFA törvény felhatalmazása, és az Elnökség döntése, valamint a jogosult ÁFA alanyiságának nyilatkozata alapján a HUNGART kiállítja a jogosultak nevében és helyette a szerzői jogdíj kifizetésről szóló számlát
-       a HUNGART kiállítja és levonja a számfejtett jogdíj összegéből a felosztási szabályzatban meghatározott egyéni költségről szóló ÁFÁ-val növelt számla összegét.         

 
7)     A reprodukciós és külföldi jogdíjak elszámolásának rendje és folyamata
 
1. A jogosítást kérő felhasználó részére a HUNGART kiadja a felhasználásra vonatkozó engedélyt, melyben a fizetési határidő és az évente közzétett tarifatáblázatban foglalt reprodukciós jogdíj összege is meghatározásra kerül.
 
A jogosultak beazonosítása után, figyelembe véve a jogdíj megfizetés időpontját, illetve a felhasználásra vonatkozó adatszolgáltatás időpontját a 6.) pontban foglalt követő jogdíjakkal egyidejűleg, negyedévente kell kifizetni a jogdíj összeget, ha a kifizetés összeghatára és az egyéb feltételek alapján megfelel a Felosztási szabályzatban és az általános rendelkezésekben rögzítetteknek.
 
2. A külföldi társszervezetek adatszolgáltatása alapján devizában beérkezett és a számlakezelő bank által forintosított jogdíjakat a jogosultak beazonosítását követően, a 6.) pontban foglalt követői jogdíjakkal egyidejűleg, negyedévente kell kifizetni.   
 
3. A reprodukciós, valamint a külföldi jogdíjak számfejtési módját a számítógépes jogdíjkezelő programkezelési útmutatója tartalmazza, a követő jogdíjak számfejtése (6.5. pont), elszámolási rendjének és menetének leírásában rögzítetteknek megfelelően.

 
8) A sugárzási jogdíjjal és ezzel összefüggő jogdíjak elszámolási rendje és folyamata   
 
A sugárzási jogdíjak alapján kifizetésre kerülő játszottsági jogdíjak jogosultjainak azonosítása az adatszolgáltatásra kötelezett televízióktól meghatározott adatszerkezetben bekért adatok számítógépes feldolgozása révén történik.
 
A jogosultak jogdíjának számfejtését - az általános rendelkezések előírásainak betartásával - a Felosztási szabályzat 17. pontjában rögzített, eljárás szerint kell elvégezni évente egyszer.
 
A Felosztási szabályzat 18. és 19. pontjaiban meghatározott üres képhordozó és kábel-TV jogdíjak felosztása alapján kifizetendő jogdíjak jogosultjainak szerzői díj számfejtését az ugyanezen szabályzat 17. pontjában rögzített eljárás szerint kell elvégezni. A jogdíjak számfejtési rendjének főbb elvei azonosak a követő jogdíjaknál leírtakkal (lásd 6.5. pont).
 
 
9.) A reprográfiai jogdíjak elszámolási rendje és folyamata    
 
A beérkezett átalány jogdíjakat a Felosztási szabályzat 20. pontjának megfelelően a követői jogdíjak, a reprodukciós díjak és külföldről beérkezett (névre szóló) jogdíjak adatszolgáltatásai alapján kell elvégezni. Évente összesíteni kell az e jogcímeken beszedett jogdíjakat és azok jogosultjait és a megfelelő számítógépes program alkalmazásával közöttük kell a felosztások arányában a jogdíjat szétosztani. A számfejtés tekintetében a 6.5. pontban írtak szerint kell eljárni.

 
10) Az ismeretlen, illetve ismeretlen helyen tartózkodó jogosultak jogdíjainak újra felosztása; „un” archív jogdíjak
 
Az elévült jogdíjak felosztása a törvényi előírások 2016. évi változása miatt kettéválik.
 
A 2016. július 28. napjáig beszedett jogdíjak tekintetében az öt lezárt pénzügyi évet megelőzően befolyt jogdíjakat, amelyek a Felosztási Szabályzat 8. pont szerint ki nem fizethetőnek minősülnek, - a 25%-os közösségi célra történő levonást követően - a jogosultak között felosztja. A felosztás a felosztást megelőző öt naptári évben jogdíjfelosztásban részesült jogosultak között történik, a részükre felosztott jogdíjak arányában.
 
A 2016. július 28. napját követően beszedett jogdíjakból a Felosztási Szabályzat 9. pont szerint ki nem fizethetőnek minősülő jogdíjak 10%-át a HUNGART - az NKA-nak átadott 90%-os levonást követően – felosztja. A felosztás a felosztást megelőző naptári évben jogdíjfelosztásban részesült jogosultak között történik, a részükre felosztott jogdíjak arányában.
 
Budapest, 2016. október 5.
(Sárkány Győző elnök)

www.hungart.org l Copyright © 2009 l Minden jog fenntartva KÉSZÍTETTE