HÍRLEVÉL
  
Feliratkozás
Leiratkozás

MehetNyitólap

Hungartról

Alapszabály

Alapszabály

módosításokkal egységes szerkezetben

1.
Név:
HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület
Székhely:
1055 Budapest, Falk Miksa u. 30.
Rövidített neve:
HUNGART
Neve külföldi relációban:
HUNGART Collecting Society of Hungarian Visual Artists
A HUNGART országos szervezet, önálló jogi személy.
 

1.2. A HUNGART Alapszabálya a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
(a továbbiakban Szjt), a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Kjkt.), a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. Törvény (a továbbiakban: Civiltv.) rendelkezésein alapul.

1.3. A HUNGART a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (a továbbiakban: SZTNH) felügyelete alatt közös jogkezelő tevékenységét kiterjesztett hatállyal, mint reprezentatív közös jogkezelő szervezet végzi. Ennek során díjszabásában megállapítja a jogdíjakat és a felhasználás egyéb feltételeit, és gondoskodik a jogdíj beszedéséről illetve annak felosztásáról az érintett jogosultak között.

1.4. A jelen Alapszabály kiterjed a megbízókra, akik tagként vagy tagság nélkül adtak jogkezelési megbízást a HUNGART részére, valamint a kiterjesztett közös jogkezelés körébe tartozó jogosultakra. A HUNGART közös jogkezelés tevékenysége során azonos jogokat biztosít a megbízói és a kiterjesztett közös jogkezelésbe tartozó jogosultjai részére.
 

2. A HUNGART célja és feladatai
 
2.1.  A HUNGART célja a képzőművészeti, iparművészeti, ipari tervezőművészeti és fotóművészeti (a továbbiakban: vizuális) alkotásokkal (a továbbiakban: Alkotások) kapcsolatos szerzői jogok közös kezelése a mindenkor hatályos Szjt. rendelkezései alapján, az egyesületi tagságra, jogkezelési megbízási szerződésre tekintet nélkül, valamint a külföldi közös jogkezelő szervezetekkel kötött mindenkori hatályos kölcsönös(esetenként egyoldalú képviseleti szerződések) keretében. Célja továbbá a vizuális alkotóművészek, valamint jogutódaik (a továbbiakban: Jogosult/Jogosultak) szerzői jogi védelmének fokozott érvényesítése, mind belföldön, mind külföldön, kiegészítő tevékenységként a kortárs vizuális alkotóművészet támogatása.
 
A HUNGART közös jogkezelő tevékenysége a kötelező, kiterjesztett és megbízási szerződésen alapuló közös jogkezelésbe tartozó vagyoni jogok engedélyezésén alapul.
 
A HUNGART a közös jogkezelést nem vállalkozási tevékenységként végzi, tevékenységéből nyereséget nem képez (nonprofit szervezet), a jogkezeléssel elért és az indokolt kezelési költséggel csökkentett bevételét felosztási szabályzata alapján felosztja az érintett jogosultak között.
 
2.2. A HUNGART feladatai: 
- kötelező és kiterjesztett közös jogkezelésbe tartozó vagyoni jogok engedélyezése, jogdíjak beszedése és felosztása
- a tagsági és tagsági viszony nélküli szerződésekben vállalt feladatok ellátása,
- nem kereskedelmi célú felhasználás elősegítése.
- a közös jogkezelés körébe tartozó szerzői jogok bíróság előtti érvényesítése,
- kapcsolattartás, együttműködés a hasonló feladatokat ellátó bel- és külföldi, valamint nemzetközi szervezetekkel, nemzetközi tanácskozásokon való részvétel,
- a hasonló feladatokat ellátó külföldi szervezetekkel kölcsönös képviseleti szerződések keretében egymás tagjai jogai érvényesítésének előmozdítása, esetenként egyoldalú képviselet vállalása,
- nyilvántartások vezetése az Egyesület által ellátott jogkezelés körébe tartozó Alkotások felhasználásáról és az érintett jogosultakról,
- a közös jogkezelési tevékenységen túl a kortárs vizuális alkotóművészet megismertetése kiállítások szervezése, kiadványok megjelentetése útján, a vizuális alkotóművészek támogatása.
 
2.3. A Jogosultak a Kjkt. 11. §-a  szerint az Alkotások nem kereskedelmi célú felhasználását egyénileg engedélyezhetik.
 
Nem kereskedelmi célú felhasználásnak kizárólag olyan felhasználás tekinthető, amely sem közvetve, sem közvetlenül nem szolgálja jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját, továbbá, amelyért a Jogosult sem tart igényt jogdíjra.
 
A felhasználó nem kereskedelmi célú felhasználás esetén a Jogosulttal köt írásbeli felhasználási szerződést, melynek tartalmára az Szjt. felhasználásra és a felhasználási szerződés tartalmi elemeire vonatkozó előírásai az irányadóak. A felhasználó minden esetben köteles a HUNGART-nak a felhasználás megkezdése előtt írásban bejelenteni a nem kereskedelmi célú felhasználást.  
 

3. A jogosulti és tagsági viszony
 
3.1. -A Jogosultak az Szjt. előírásai szerint kizárólag a HUNGART útján érvényesíthetik az alábbi vagyoni jogokat (kötelező közös jogkezelés): 
-      Alkotások tulajdonjogának a műkereskedelem közreműködésével történő átszállása esetén járó jogdíj iránti igény érvényesítése (un. követői jogdíj, Szjt. 70.§);
-      díjigény érvényesítése sugárzott Alkotások vezeték útján, vagy egyéb módon történő egyidejű továbbközvetítésére tekintettel (un. kábel-tv jogdíj, Szjt. 28.§);
-      díjigény érvényesítése sugárzott, illetve képhordozón terjesztett Alkotások elektronikus magánmásolására tekintettel (un. üreskazetta jogdíj, Szjt. 20.§);
-      Alkotások fénymásolással, vagy más hasonló módon, papíron, vagy más hordozón történő magáncélú másolására tekintettel fennálló díjigény érvényesítése (un. reprográfiai jogdíj, Szjt. 21. §);
-      Alkotások bérlet, vagy haszonbérlet útján történő terjesztése miatti díjigény érvényesítése (Szjt. 23.§).
 
3.2. A Jogosultak a HUNGART útján érvényesíthetik a már nyilvánosságra hozott Alkotások meghatározott vagyoni jogait, mind írásbeli megbízás (melyet a HUNGART köteles elfogadni), mind pedig a kiterjesztett közös jogkezelésen keresztül. Ez esetben a felhasználás történhet bármilyen technikai eszközzel, vagy módon (így például nyomdai úton, vagy egyéb többszörözés útján, földi és műholdas – mind kódolatlan, mind kódolt – sugárzás révén, ideértve az Alkotások közönséghez digitális úton történő közvetítését is, tekintet nélkül arra, hogy a közvetítés egyirányú, vagy interaktív szolgáltatás keretében történik) és kiállítás formájában is (kiterjesztett közös jogkezelés).
 
A HUNGART – a jogszabályok, a HUNGART által elfogadott szabályzatok és a külföldi jogkezelő szervezetekkel kötött megállapodások keretei között – egyenlő jogokat biztosít a Jogosultak részére megbízási szerződéstől függetlenül.
 
3.3. A Jogosult mind a vagyoni jogok, mind pedig a jogkezelés területi hatályát korlátozhatja a jogkezelési megbízási szerződés megkötésekor, vagy annak módosításánál.
 
3.4. A HUNGART megbízás alapján történő közös jogkezelése a külföldi hatályú felhasználásra is kiterjed, amelyre a HUNGART külföldi közös jogkezelő szervezetekkel kötött mindenkori hatályos képviseleti szerződései az irányadók.
 
3.5. A Jogosultak panaszt nyújthatnak be a Felügyelőbizottsághoz, különösen a jogkezelési megbízásokkal, a megbízások felmondásával vagy a jogkezeléssel szembeni tiltakozással, a tagsági szabályokkal, a jogosultakat megillető összegek beszedésével, a levonásokkal és az összegek felosztásával kapcsolatban.
 
A Felügyelőbizottság a panaszt megvizsgálja, szükség esetén a panaszost meghallgatja, és a panasz beérkeztétől számított 30 napon belül írásban válaszol. A panasz elutasítását a Felügyelőbizottság köteles világosan megindokolni.
 
A Jogosult az SZTNH-nál írásban élhet panasszal a HUNGART olyan tevékenysége, működése vagy a vele kapcsolatos más olyan körülmény miatt, amely - álláspontja szerint - a jogkezelésre vonatkozó jogszabályokat sérti.
 
3.6. A kapcsolattartás a HUNGART és a Jogosultak között - ideértve a jogosulti és tagsági jogok gyakorlását is. - elektronikus úton is történhet a Jogosult választása szerint. A HUNGART nyilvántartja azon Jogosultak email címét, akik ezt számára megadták, s tájékoztatásait, egyéb értesítéseit ezen az úton juttatja el részükre. Ugyancsak fogadja az így beérkező leveleket, s azokat 15 napon belül megválaszolja.  A levelezési rendszert a HUNGART úgy állítja be, hogy a kimenő leveleinek kézbesítését ellenőrizni, igazolni tudja.
 
3.7. A Jogosult igazolható módon tájékoztatást kap a jogkezelési megbízás elfogadását megelőzően, valamint az első alkalommal történő jogdíj kifizetéskor a közös jogkezelésre vonatkozó lényeges feltételekről.
 
A Jogosult a HUNGART által végzett közös jogkezelési tevékenységről legalább évente egy alkalommal részletes tájékoztatást kap, amennyiben a tájékoztatással érintett időszakban a részére jogdíjbevétel került felosztásra vagy egyéb kifizetés teljesítésére.
 
A Jogosult tájékoztatást kaphat indokolt kérelemére - erre vonatkozó igény esetén elektronikus úton - észszerű határidőn belül legalább a HUNGART tevékenysége körébe eső szerzői művekről, amennyiben erre lehetőség nyílik, ez utóbbi hiányában az ilyen szerzői művek típusáról, valamint a HUNGART tevékenységével érintett földrajzi területről.
 
3.8. A HUNGART-nak tagja lehet a  vizuális művészet területén alkotó szerző és jogutódai, jogutódként jogi személy is. A jogi személy jogait képviselője útján gyakorolja.
 
A tagfelvételről az Elnökség a legközelebbi ülésén dönt, azzal, hogy az Egyesület köteles tagként felvenni azokat a jelentkezőket, akik, vagy amelyek teljesítik a tagsági követelményeket.
 
Az Elnökség a jelentkezőt a tagsági okmány megküldésével értesíti a tagsági viszony létrejöttéről, s arról, hogy mely művészeti területhez tartozik. A tagsági okmány az 5.1. pont alatti jogkezelési megbízási szerződést is tartalmazza. A tagsági viszony az Elnökség döntésének napján keletkezik.
 
A HUNGART a tagfelvétel iránti kérelem elutasítását - az elutasítás okaként megjelölt konkrét tagsági követelményre való hivatkozással - világosan megindokolja.
 
3.8.1. Tag lehet az a szerző, akit az Elnökség a belépési kérelemhez csatolt szakmai önéletrajz és az Egyesülettől kapott szerzői jogdíj alapján a HUNGART tagjai közé felvesz.
 
A szakmai önéletrajz alapján dönti el az Elnökség, hogy a jelentkező alkotóművészeti munkásságot fejtette-e ki a vizuális művészet területén. A döntés meghozatalához különösen az alábbiakat kell figyelembe venni:
A jelentkező
-       alkotóművészeti főiskolát, egyetemet végzett, akár bel-, akár külföldön és/vagy
-       bármely szakmai ösztöndíjban, vagy kitüntetésben részesült és/vagy
-       bármely országos, vagy ismertebb helyi alkotóművészeti egyesületnek tagja és/vagy
-       bármely ismert kiállításon megjelentek a művei és/vagy
-       bármely műve megjelent nyomtatásban, sugárzás útján, kiállításon.
 
3.8.2. Tag lehet az a jogutód (jogelődönként legfeljebb egy személy), aki a belépési kérelem benyújtását megelőző naptári évben az Elnökség által meghatározandó összeget meghaladó szerzői jogdíjat kapott az Egyesülettől.
 
3.9. A felvételt nyert szerzőt, vagy jogutódot a HUNGART a tagsági nyilvántartásában az alábbi művészeti területeknek megfelelően regisztrálja:   
 
- I.  a képzőművészeti
- II. az iparművészeti, ipari tervező művészeti vagy
- III. a fotóművészeti művészeti terület.
 
A művészeti területhez tartozás a küldöttválasztáskor bír jelentőséggel, valamint azon esetekben, amikor a három művészeti terület létszámarányának szerepe van, így például az Elnökség tagjainak műfaj szerinti összetétele meghatározásánál.
 
3.10. A tagsági viszony megszűnik:
-       a tag kilépésével, mellyel egy tekintet alá esik a jogkezelési megbízás tag részéről történő felmondása
-       a magánszemély tag halálával, jogi személy jogutód nélküli megszűnésével,
-       a tagsági jogviszony, vagy a jogkezelési megbízás Egyesület általi felmondásával,
-       a tag kizárásával
 
3.10.1.A tag kilépési szándékát, és/vagy a jogkezelési megbízás felmondását az Elnökség felé igazolható módon írásban köteles bejelenteni. A tagsági viszony az írásbeli bejelentés Elnökséghez történő beérkezést követő nyilvántartásból történő törléssel szűnik meg, - melyről a tagot írásban értesíteni kell, - a jogkezelés pedig az 5.3. pontban meghatározottak szerinti hatállyal.
 
3.10.2. Az Egyesület, ha a tag tagdíjfizetési kötelezettségének az esedékességtől számított hat hónapon belül (az erre történő igazolható módon írásbeli felszólítás ellenére, amelyben a jogkövetkezményekre is figyelmeztetik) nem tesz eleget, a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az Elnökség dönt, erről a tagot írásban értesíti.
 
3.10.3. Az Elnökség a tagok sorából egyszerű szótöbbséggelkizárhatja azt, aki jogszabály, Alapszabály, illetve Küldöttgyűlés határozatának rendelkezéseit súlyosan vagy ismételten megsérti, vagy az Egyesület céljait veszélyeztető magatartást tanúsít. A tagot meg kell hallgatni, lehetőséget biztosítva számára a védekezésre, jogi képviselő igénybevételére, s a meghallgatásról írásbeli jegyzőkönyvet kell felvenni.
 
Az Elnökség írásbeli, indokolással ellátott határozata ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Felügyelőbizottsághoz lehet fordulni, amely azt 30 napon belül köteles elbírálni. Amennyiben a Felügyelőbizottság megerősíti a kizárást, a tag a határozatot – annak kézhezvételétől számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja. A tagsági jogviszony a határozat igazolható kézhezvételekor szűnik meg, abban az esetben, ha a tag nem él jogorvoslattal.
 
3.10.4. A HUNGART és a volt tag a tagsági viszony megszűnésekor egymással elszámolnak. A tag halála, vagy jogutód nélkül történt megszűnése miatti törlés esetén a HUNGART jogosult a tag esetleges tartozását a volt tagot, illetve a tag örökösét/jogutódát megillető jogdíjjal szemben beszámítani.
 
3.11. A HUNGART tagjairól naprakész nyilvántartást vezet.
 
 
4. A tag jogai és kötelezettségei
 
4.1. A tag jogai:
-       a HUNGART-tal kötött megbízási szerződésből fakadó jogok érvényesítése [ld. 3. pontot],
-       jogosult részt venni a HUNGART tevékenységében, rendezvényein, valamint a küldöttek megválasztásában, ahol egy szavazati joggal rendelkezik,
-       a HUNGART bármely tisztségére megválasztható,
-       tájékoztatást kérhet a HUNGART tevékenységéről, ezzel kapcsolatban véleményt nyilváníthat, és javaslatot tehet.
 
4.2. A tag kötelezettségei:
-       a HUNGART-tal kötött szerződés eredményességének előmozdítása érdekében minden azzal kapcsolatos adatot rendelkezésre kell bocsátania,
-       köteles az Alapszabály rendelkezéseit megtartani, vállalt feladatait elvégezni
amennyiben a Küldöttgyűlés tagdíjat állapít meg, azt megfizetni.4.3. A tag a HUNGART tartozásaiért nem köteles helytállni.
 
 
5. Szerződéskötés a tagokkal és nem tag jogosultakkal, szerződés felmondása, tiltakozás kiterjesztett közös jogkezelés végzése ellen
 
5.1. A tagsági jogviszony keletkezésével egyidejűleg jogkezelési megbízási szerződést kell kötni, amelyben a tag megbízza a HUNGART-ot meghatározott felhasználási jogainak kezelésével, a szerzői díjak beszedésével. E szerződés általános feltételei a jelen Alapszabály mellékletét képezik.
 
A HUNGART azonos tartalmú, tagsági viszony nélküli jogkezelési megbízási szerződés megkötését ajánlja fel azon Jogosultaknak, akik részére már jogdíjat beszedett és felosztott. A Jogosult jogkezelési megbízást kizárólag az adott műtípusba tartozó valamennyi művére kiterjedő hatállyal adhat. A jogkezelési megbízás felmondása nem jelenti a kiterjesztett közös jogkezelés elleni tiltakozást, ha ezt kifejezetten nem tartalmazza a Jogosult írásbeli nyilatkozata.
 
5.2. Szerződést köthetnek a HUNGART-tal olyan természetes vagy jogi személyek is, akik, vagy amelyek az 5.1. pontban felsorolt szerzőkkel vagy azok jogutódaival kötött írásbeli szerződés alapján valamely felhasználási jog gyakorlására, vagy a jogdíjból (50%-ot meg nem haladó) részesedésre jogosultak. Ez a szerződés tagsági viszonyt nem eredményez. A kollektív jogdíjak felosztásánál az e szerződés alapján beszedett szerzői díjat, mint viszonyítási számot, a szerző vagy jogutódja javára kell figyelembe venni.
 
5.3. A jogkezelési megbízási szerződést mind a tag, mind a nem tag a közlés szerinti pénzügyi év végét megelőző 3 hónappal teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával felmondhatja. A szerződés felmondása csak az annak közlése szerinti pénzügyi év végét követő év első napján lép hatályba. A megbízási szerződés felmondásával a tagság is megszűnik.
 
5.4. A jogosult a jogkezelési megbízást - felmondás helyett - teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával egyoldalúan korlátozhatja is meghatározott országok, egyes műtípusok, valamint egyes szerzői jogok tekintetében. A jogkezelési megbízás kizárólag a jogosult adott műtípusba tartozó valamennyi művére kiterjedő hatállyal korlátozható.
 
5.5. A kiterjesztett közös jogkezelés körébe tartozó jogosult - teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával - a közös jogkezelés elleni tiltakozását a közlés szerinti pénzügyi év végét megelőző 3 hónappal nyújthatja be, amely csak az annak közlése szerinti pénzügyi év végét követő év első napján lép hatályba.  A tiltakozó nyilatkozat kizárólag a jogosult adott műtípusba tartozó valamennyi művére kiterjedő hatállyal tehető.
 
5.6. A felmondás illetve tiltakozás hatályossá válását megelőzően a HUNGART által engedélyezett felhasználások, kiadott engedélyek alapján a jogdíjak a Jogosultat megilletik, az ehhez kapcsolódó jogokat a Jogosult továbbra is gyakorolhatja.
 
 
6. A HUNGART szervezete
 
6.1. A HUNGART szervezeti egységei:
- a Küldöttgyűlés,
- az Elnökség,
- a Felügyelőbizottság,
- a Munkaszervezet
 
6.2. A Küldöttgyűlés
A HUNGART döntéshozó szerve a tagok által négy évre választott küldöttekből álló Küldöttgyűlés.
 
6.2.1. A HUNGART tagjai minden 10 tag után - művészeti  területek szerint - egy küldöttet választanak.
 
Amennyiben lemondások, visszahívások vagy halálesetek miatt a Küldöttgyűlés létszáma 20%-nál magasabb arányban csökken, az érintett  művészeti terület/ek/ tagjai új küldöttet választanak a Küldöttgyűlésbe.
 
Amennyiben a HUNGART létszáma 20%-nál magasabb arányban nő, minden újabb 10 belépett tag után – a művészeti  területen belül - az érintett tagok legalább felét kitevő választási gyűlés dönt a küldöttek megválasztásáról.
 
A pótválasztásokra hat hónapon belül kerül sor, s azt az Elnökség hívja össze. A pótlólag megválasztott küldöttek mandátuma a teljes Küldöttgyűlés mandátumának lejártáig szól.
 
A választási gyűlés akkor határozatképes, ha legalább a tagok 50 %-a + 1 fő jelen van. A meghívónak tartalmaznia kell a határozatképtelenség miatt 8 napon belül megismételt választási gyűlés időpontját. A megismételt választási gyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha erről a tagokat az eredeti meghívóban előre tájékoztatták.
 
Az elektronikus úton szavazók szavazatait a választási gyűlésen személyesen megjelent tagok szavazataihoz hozzá kell számítani. A szavazás részletes szabályait a Küldöttgyűlés jogosult megállapítani.
 
Megválasztott küldöttnek azt kell tekinteni, aki a választáskor a legtöbb szavazatot kapta.
 
6.2.2. A küldött jogosult a Küldöttgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a Küldöttgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni. A küldött csak személyesen gyakorolhatja jogait. A küldöttek szükség szerint kötelesek választóik részére végzett munkájukról beszámolni.
 
A küldöttek, amennyiben nem megfelelően végzik munkájukat, visszahívhatók.
A visszahívás, az új küldött megválasztása a 6.2.1. pont szerint történik.
 
6.2.3. A Küldöttgyűlés jogosult dönteni a HUNGART tevékenységét érintő valamennyi alapvető ügyben.
 
 
A Küldöttgyűlés kizárólagos – át nem ruházható – hatáskörébe tartozik:
·      az Alapszabály megállapítása és módosítása,
·      a Szervezeti és Működési Szabályzat megállapítása és módosítása
·      a bevételek befektetésére vonatkozó befektetési és kockázatkezelési politika meghatározása (Befektetési és Kockázatkezelési Szabályzat elfogadása), és esetenként ennek megfelelően a jogdíjbevétel befektetési célú felhasználásáról történő döntés
·      a HUNGART Elnökségének megválasztása visszahívása, díjazásának megállapítása, az Elnökség munkájának ellenőrzése,
·      a HUNGART Felügyelőbizottságának megválasztása,visszahívása, díjazásának megállapítása
·      a HUNGART könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása, és díjazásának megállapítása,
·      az olyan (nem a jogkezelésre irányuló) szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a HUNGART saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a Felügyelőbizottság tagjaival, vagy ezek hozzátartozóival köt,
·      a tagok, az Elnökség tagjai és a Felügyelőbizottsági tagok elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés,
·      a jogdíjak és járulékok felosztási rendszerének jóváhagyása, a Felosztási Szabályzat elfogadása, - amely a HUNGART támogatási politikáját is tartalmazza - és módosítása,
·      döntés meghozatala a Felosztási Szabályzatnak megfelelően a Kjkt. 42. §-a alapján a jogosult vagy a jogosult tartózkodási helyének ismeretlensége miatt ki nem fizethető jogdíjak felhasználásáról, valamint a bevételének közösségi - különösen szociális vagy kulturális - célból (Kjkt. 43-45. §) történő más felhasználásáról
·      az Elnökség éves szakmai beszámolójának elfogadása,
·      a HUNGART éves költségvetésének megállapítása, és az előző évi végrehajtásáról szóló számviteli beszámoló, valamint az éves átláthatósági jelentés elfogadása,
·      a vezető tisztségviselő(k) feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az Egyesülettel munkaviszonyban áll,
·      az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének, szétválásának és megszűnésének kimondása,
·      végelszámoló kijelölése, minden olyan kérdés, amelyet a Küldöttgyűlés magához von.
 
6.2.4. A Küldöttgyűlést évente legalább egy alkalommal kell összehívni olyan időpontban, hogy a költségvetés és az annak végrehajtásáról szóló számviteli beszámoló kellő időpontban elfogadható legyen, valamint akkor is, ha azt a bíróság elrendeli. A Küldöttgyűlést a HUNGART elnöke - akadályoztatása esetén valamely alelnöke  hívja össze, az Egyesület neve, székhelye, az időpont, a helyszín és a napirend megjelölésével úgy, hogy a meghívó a küldöttekhez a Küldöttgyűlés időpontja előtt legalább 8 nappal, igazolható módon megérkezzék. A meghívóban a napirendet olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a küldöttek a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
 
Az Egyesület a Küldöttgyűlés összehívásáról az SZTNH-t előzetesen - a tagok értesítésével egyidejűleg - írásban, a napirend és a felügyelet ellátásával összefüggő napirendi pontokhoz kapcsolódó iratok megküldésével tájékoztatja.
Az Elnökség köteles a Küldöttgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából
a)ha az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) ha az Egyesületelőreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; 
vagy
c)az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.
 
Az ezen okokból összehívott Küldöttgyűlésen a küldöttek kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni.
 
A meghirdetetthez képest új napirendi pont felvételét a Küldöttgyűlés, az Elnökség és a Felügyelőbizottság tagjai a meghívó kézhezvételétől számított 3 napon belül kérhetik, annak indokolásával.  Ha napirend kiegészítését az összehívó személy elutasítja, vagy nem dönt, a Küldöttgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítése tárgyában. Amennyiben a napirend kiegészítését az összehívó elfogadja, úgy a kiegészített napirendet a küldötteknek és az SZTNH-nak haladéktalanul meg kell küldeni.
 
Össze kell hívni a Küldöttgyűlést akkor is, ha azt az Elnökség tagjainak többsége, vagy a küldöttek egyharmada - az ok és a cél megjelölésével - kéri.
 
6.2.5.     A Küldöttgyűlés határozatképes, ha ülésein a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + 1 fő jelen van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Amennyiben a 13.2. pont szerint valamely küldött nem szavazhat, őt a határozathozatalnál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
 
A határozatképtelenség miatt azonos napirenddel 8 napon belül ismételten összehívott Küldöttgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Erre a körülményre a küldöttek figyelmét már a meghívóban fel kell hívni.
 
A Küldöttgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza. A Küldöttgyűlés bármely ügyben titkos szavazást rendelhet el. Szavazategyenlőség esetén a kérdést újabb szavazásra kell bocsátani, s amennyiben ismételten szavazategyenlőség áll elő, a döntést a következő ülésre kell halasztani.
 
Az ülést az elnök - akadályoztatása esetén valamely alelnök - vezeti.
 
6.2.6.     A Küldöttgyűlésen jelenlévő tagok háromnegyedének szavazata szükséges:
·      az Alapszabály  módosításához,
·      a jogdíjak és járulék felosztási rendszerének (a Felosztási Szabályzat), módosításához
·      az Egyesület működéséről az éves mérleg és számviteli beszámoló, valamint az éves átláthatósági jelentés elfogadásához,
·      az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének, és több egyesületre történő szétválásának kimondásához.
 
A Küldöttgyűlésen szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedének szavazata szükséges:
·      az Egyesület megszűnésének kimondásához,
·      az Egyesület céljának módosításához
 
6.2.7. A Küldöttgyűlés lefolyásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, ehhez jegyzőkönyvvezetőt kell választani, a jegyzőkönyvet pedig a Küldöttgyűlés által megválasztott két küldött és a levezető elnök hitelesít, és amely a jelenlévők névsorát, aláírását, a Küldöttgyűlés lényeges mozzanatait, a hozott határozatok teljes szövegét is tartalmazza.
 
Amennyiben a tisztségviselők választása is napirenden szerepel, két szavazatszámlálót is választani kell.

 
7. Az Elnökség
 
7.1. A 8 fős Elnökségnek a három művészeti terület létszámarányát kifejezően 4 képző-, 2 ipar- és 2 fotóművész tagja van. Ez az arány a mindenkori taglétszám összetételét és a három művészeti terület jogdíjbevételének arányát kell tükrözze. A tagokat a Küldöttgyűlés négyévi időtartamra választja meg. A tagok újraválaszthatók. A megbízatás a tisztségnek a megválasztott személy által történő elfogadásával jön létre.
 
7.2. Az Elnökség tagjai sorából elnököt és két alelnököt választ úgy, hogy mind a három művészeti terület képviselve legyen.
 
7.3. Az Elnökség a szükséghez képest tartja üléseit, de legalább évente kétszer. Az ülést az elnök - akadályoztatása esetén valamely alelnök - hívja össze, igazolható módon, az időpont és a helyszín, valamint a napirend megjelölésével úgy, hogy a meghívó kézhezvétele és az ülés időpontja között legalább 8 nap legyen. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szavazattöbbséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetén a kérdést a következő elnökségi ülésen ismét napirendre kell tűzni.
 
7.4. Az Elnökség határozatképes, ha az ülésen legalább a tagok fele + egy fő jelen van.
 
7.5. Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
- a tagfelvétel, valamint a kilépés tudomásulvétele,
- tag kizárása,
- tagsági viszony felmondásáról döntés,
- a HUNGART tevékenységének irányítása,
- a kölcsönös és az egyoldalú képviseleti szerződések megkötésének jóváhagyása,
- az éves szerzői díj tarifák megállapítása,
 - a Küldöttgyűlés által megállapított keretek között a jogdíjaknak és járuléknak a jogosultak 
   érdekében történő felhasználása,
- a kezelési költség meghatározása,
- minden olyan kérdés, amely nem tartozik más testület vagy tisztségviselő kizárólagos hatáskörébe.
 
7.6. Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt a levezetőelnök és két, az ülésen választott elnökségi tag hitelesíti.
 
7.7. Az Elnökség tagjai díjazásban, és/vagy költségtérítési átalányban részesülhetnek, melynek mértékét a Küldöttgyűlés az éves költségvetés elfogadásával állapítja meg.
 
7.8. Az elnökségi tagság megszűnik a megbízatás időtartamának lejártával, visszahívással, lemondással, halál esetén, valamint a tag cselekvőképességének megszűnésével, vagy kizáró és összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
 
 
8. Az elnök és az alelnökök
 
8.1. Az Elnökség ülései közt a Munkaszervezet tevékenységét az elnök irányítja, így feladat- és hatáskörébe tartozik:
-       a munkáltatói jogok gyakorlása,
-       a munkavégzésre irányuló egyéb szerződések megkötése,
-       a HUNGART feladatkörébe tartozó szerződések megkötése,
-       a perek megindítása,
-       a kül- és belföldi szervezetekkel megállapodások megkötése
-       az Elnökség beszámolójának előkészítése.
 
8.2. Az elnök tartós akadályoztatása esetén az alelnökök gyakorolják a 8.1. pontban foglalt hatásköröket.
 
8.3. A HUNGART Elnökségének tagjai évente, az előző pénzügyi évre vonatkozó számviteli beszámoló elfogadását megelőzően a Küldöttgyűlés részére személyes nyilatkozatot tesznek.
 
 
9. A Felügyelőbizottság
 
9.1. A Felügyelőbizottság három tagját a Küldöttgyűlés választja meg négyévi időtartamra, oly módon, hogy az egyes művészeti területek arányos képviselete biztosítva legyen. A tagok újraválaszthatók.
 
9.2. A Felügyelőbizottság
-       ellenőrzi a HUNGART szabályszerű működését és gazdálkodását,
-       ellenőrzi a vezető tisztségviselők tevékenységét,
-       ellenőrzi a Felosztási Szabályzat, a befektetési és kockázatkezelési politika (Befektetési és Kockázatkezelési Szabályzat), a Szervezési és Működési Szabályzat, valamint a Küldöttgyűlési határozatok végrehajtását
-       dönt az ingatlantulajdon szerzésének, átruházásának vagy megterhelésének jóváhagyásáról,
-       dönt szövetség vagy más szervezet alapításáról, továbbá a más szervezetben történő tulajdonosi vagy tagsági jog szerzésének jóváhagyásáról,
-       dönt a hitelfelvétel, hitelnyújtás vagy hitelbiztosíték nyújtásának jóváhagyásáról
-       intézkedik a Jogosultak panaszainak kivizsgálásáról.
 
Feladatai ellátása során a Felügyelőbizottság jogosult a HUNGART működése során keletkezett valamennyi iratba, így többek között számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinteni, a vezető tisztségviselőktől és a HUNGART munkavállalóitól felvilágosítást kérni, a közös jogkezelő szervezet fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálni, az Egyesület testületeinek ülésein tanácskozási joggal részt venni. A testületek elé terjesztett fontosabb jelentéseket, előterjesztéseket a Felügyelőbizottságnak véleményezésre meg kell küldeni. A Felügyelőbizottság célvizsgálatot folytathat, ha az Egyesület céljainak megvalósulását veszélyeztetve látja. Vizsgálatainál külső szakértőket is igénybe vehet. A Felügyelőbizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer beszámol tevékenységéről és megállapításairól a Küldöttgyűlésnek.
 
A Felügyelőbizottság működésének módjára az Elnökség működési szabályai az irányadóak.
 
9.3. A Felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő cselekmény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé, avagy a vezető tisztviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
                                                                                                                        
Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelőbizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a Felügyelőbizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
 
9.4. A Felügyelőbizottság szükség szerint ülésezik, határozatképességéhez legalább két tagjának jelenléte szükséges. Ügyrendjét maga állapítja meg, tagjai közül maga választ elnököt. Tagjai díjazásban és/vagy költségtérítési átalányban részesülhetnek, amelynek mértékét az éves költségvetés elfogadásával a Küldöttgyűlés állapítja meg.
 
9.5. A Felügyelőbizottság valamennyi tagja köteles évente nyilatkozni a Küldöttgyűlésnek arról, hogy vele szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.
 
 
10. A Munkaszervezet
A Munkaszervezet feladata az Egyesület hatályos szabályzataiban foglalt feladatok és a testületi határozatok végrehajtása. A részletes szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
 
 
11. Képviselet
 
A HUNGART-ot az Elnökség elnöke - akadályoztatása esetén valamely alelnöke önállóan képviseli.
 
 
12. A HUNGART gazdálkodása
 
12.1. A HUNGART-nak a jogdíjak beszedésénél és kezelésénél a jogosultak jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával, a tőle elvárható gondossággal kell eljárnia.
 
A jogkezeléssel elért és az indokolt kezelési költséggel csökkentett jogdíjbevételét Felosztási Szabályzata alapján felosztja a jogosultak között, azok tagsági viszonyától függetlenül.
 
A HUNGART alapcél szerinti bevételei a közös jogkezelésből származó jogdíjak és járulékok, továbbá az időlegesen szabad pénzeszközök befektetéséből származó hozamok.
 
A HUNGART működésével kapcsolatos költségeket a tagdíjakból, valamint a jogdíjakból és járulékokból levont kezelési költségből, a beszedett jogdíjak kamatából kell fedezni.
 
Az Egyesület a célja megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenységet végezhet, de csak kiegészítő jelleggel, céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve. A gazdálkodás során elért eredményt csak a közös jogkezelési tevékenység kezelési költségeinek csökkentésére, a Kjkt. 37.§ szerinti befektetésre, a jogosultak részére felosztásra, vagy közösségi célokra használhatja fel.
 
12.2. A HUNGART Felosztási Szabályzata és az annak mellékletét képező Támogatási Politika határozza meg
- a beszedett jogdíjak felosztásának (az egyes jogdíjtípusonként meghatározott) módját, idejét, a kifizetés eljárási szabályait
- a kezelési költség megállapításának módját
- a bevételekből közösségi célra történő levonás és e célra történő felhasználás szabályait (a támogatási politikát)
- a jogosult vagy a jogosult tartózkodási helyének ismeretlensége miatt ki nem fizethetőnek minősülő jogdíj felhasználására vonatkozó szabályokat
- a járulék felhasználásának módját.
 
12.3. A HUNGART Befektetési Szabályzata határozza meg az időlegesen szabad pénzeszközök befektetésének szabályait, melyek a jogosultak érdekeinek védelmét szolgálják, és csak nagy biztonságú befektetést engednek.
 
12.4. A HUNGART számláin elkülönítetten tartja nyilván a jogdíjbevételeket, a járulékot és az ezek befektetéséből eredő bevételt, továbbá a saját eszközeit, az egyéb tevékenységéből származó bevételeit.
 
 
13. Egyéb rendelkezések
 
  13.1. Az Elnökség és a Felügyelőbizottság tagja csak nagykorú, cselekvőképes, büntetlen előéletű, foglalkozástól vagy vezető tisztségviselői tevékenységtől el nem tiltott személy lehet.
  Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, akinek hozzátartozója az Elnökség tagja.
 
  A HUNGART Elnökségének és Felügyelőbizottságának tagja csak a Küldöttgyűlés e körülményre is utaló kifejezett döntése és jóváhagyása alapján lehet olyan személy, aki, vagy akinek a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója a HUNGART által végzett közös jogkezelési tevékenységgel érintett bármely felhasználás tekintetében felhasználónak minősülő jogi személy vezető tisztségviselője vagy ilyen jogi személyben közvetlen vagy közvetett tulajdonosi részesedéssel rendelkezik.
 
13.2. A Küldöttgyűlés, az Elnökség és a Felügyelőbizottság határozathozatalában nem vehet részt az a személy,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy az Egyesület terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 
     vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
 
13.3. A HUNGART által meghirdetett pályázatokon nem vehetnek rész az Elnökség és a Felügyelőbizottság tagjai, tisztségviselésük alatt, valamint annak megszűntétől számított egy évig.
 
13.4. A testületi szervek üléseiről felvett jegyzőkönyvet oly módon kell elkészíteni, hogy abból a hozott döntések tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók, és ellenzők számaránya megállapítható legyen. A jegyzőkönyveket, bennük a határozatokat időrendben lerakva az Egyesület irattárában, meg kell őrizni.
 
A HUNGART a Küldöttgyűlés üléseinek jegyzőkönyveit – a Küldöttgyűlés által hozott határozatokkal együtt - az ülést követő 30 napon belül megküldi az SZTNH részére.
 
13.5. A testületi szervek döntéseit azonnal ki kell hirdetni, az érintetteket pedig 15 napon belül  írásban kell értesíteni, melyért az elnök felelős, és melyet köteles igazolható módon teljesíteni. Ezen iratokat az Egyesület irattárában kell megőrizni, időrendi sorrendben lefűzve.
 
13.6. Az Egyesület működéséről, illetőleg szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint a nyilvánosságot érintő egyéb döntéseiről a honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot, továbbá közzéteszi mindazon dokumentumait, amelyeket a Kjkt. számára előír.
 
13.7. A HUNGART az általa végzett közös jogkezelési tevékenység ellátása céljából, a cél eléréséhez szükséges mértékben, módon és ideig jogosult az érintett jogosultak és felhasználók nevének, a személyazonosításhoz szükséges más adatának, lakcímének, tartózkodási helyének, a jogdíjbeszedéshez vagy felosztáshoz szükséges pénzügyi és más adatnak (így különösen bankszámlaszámnak, adószámnak), valamint a jogosultak műveire  vonatkozó adatnak, továbbá más olyan személyes adatnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény előírásainak megfelelő kezelésére, amely az itt meghatározott cél eléréséhez elengedhetetlenül szükséges.
 
Az így kezelt személyes adatokat a HUNGART - az érintett hozzájárulása nélkül - kizárólag a Kjkt.-ben meghatározott esetekben teheti megismerhetővé más személyek részére vagy hozhatja nyilvánosságra.
 
 
14. A HUNGART megszűnése, megszüntetése
 
                14.1. Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
a) tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt;
b) az Egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg;
c) a küldöttek kimondják a megszűnését vagy
d) az arra jogosult szerv megszünteti,
  feltéve, hogy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a nyilvántartásból törli.
 
14.2. A jogutód nélküli megszűnést követően a Kjkt. 49-51. §-aiban  foglaltak szerint kell eljárni, azzal, hogy a hitelezők követeléseinek kiegyenlítését követően fennmaradó vagyonnak a Kjkt. 50.§ szerinti jogdíjvagyonon kívüli részét (különösen a közös jogkezelő szervezet működéséhez szükséges tárgyi eszközöket) azok között a jogosultak között kell - a jogosultaknak kifizetett jogdíjak arányában - felosztani, akik a megszűnést megelőző öt évben jogdíj kifizetésben részesültek.
 
14.3. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e minőségükben az Egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági törléstől számított egy éven belül – az Egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni.     
 
 
15. Záró rendelkezések
 
Minden olyan kérdésben, amelyben az Alapszabály nem intézkedik, a Ptk., a Civiltv., a Kjkt. és az Szjt. rendelkezéseit kell alkalmazni.
 
 
Budapest, 2016. október 5.
 
  
Sárkány Győző
elnök
 
 
 
 
Ellenjegyezte és igazolja, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel ezen dokumentum módosításai alapján hatályos tartalmának:
 
 
Budapest, 2016. október 5.
 
 
(Dr. Győri Erzsébet)       
ügyvéd

 

 

 

Ugrás a lap tetejére

www.hungart.org l Copyright © 2009 l Minden jog fenntartva KÉSZÍTETTE