HÍRLEVÉL
  
Feliratkozás
Leiratkozás

MehetNyitólap

Hungartról

Felosztási szabályzat

Felosztási Szabályzat

Általános rendelkezések
 
1. A HUNGART által beszedett, a képző-, ipar-, ipari tervezőművészeti és fotóművészeti alkotások (a továbbiakban vizuális művek) másodlagos felhasználásáért járó jogdíjakat, így a reprodukciós és sugárzási jogdíjakat, a követő jogdíjat, valamint a felosztásra átvett üres képhordozói, önálló vezetékes műsorok és egyidejű vezetékes továbbközvetítés utáni jogdíjakat, és a reprográfiai jogdíjakat ezen Szabályzat szerint kell felosztani és kifizetni a jogosultaknak.
 
A HUNGART a beszedett jogdíjakat valamennyi érintett jogosult között osztja fel, függetlenül attól, hogy a jogosult tagsági jogviszonnyal, vagy a HUNGART-al kötött megbízási szerződéssel rendelkezik-e.
 
E Szabályzat melléklete tartalmazza a HUNGART Támogatási Politikáját, amely alapján történik a jogosultak érdekében történő közösségi célú felhasználás.
 
2. A beszedett jogdíjakból és járulékokból indokolt mértékű kezelési költséget kell levonni, amely a HUNGART fenntartását, működtetését szolgálja a jogdíjak és járulékok beszedése és a jogosultak részére történő kifizetése érdekében (kezelési költség). A kezelési költség indokolt, ha a közös jogkezelési tevékenység ellátásához ésszerűen szükséges, az érintett jogosultak számára hasznos, és igazoltan a rendes és okszerű gazdálkodás során merült fel.
 
A kezelési költség mértékét az Elnökség a működési költségek ismeretében és a Szerzői Jogvédő Társaságok Nemzetközi Szövetsége (CISAC) vonatkozó előírásainak figyelembevételével állapítja meg, s teszi közzé. A kezelési költség mértéke nem haladhatja meg a nemzetközileg szokásos 25%-ot. A kezelési költség megállapításánál arra is figyelemmel kell lenni, hogy az a HUNGART által beszedett és felosztott jogdíjakra vonatkozik, vagy a csak felosztásra átvett jogdíjakra. Ez utóbbiak tekintetében a kezelési költséget alacsonyabb százalékban kell megállapítani.
 
Azon költségeket, melyek nem a HUNGART beszedési és felosztási tevékenysége, hanem az adó- és/vagy társadalombiztosítási törvények által, a kifizetőre kötelezően előírt közterhek megfizetése miatt merülnek fel, a kifizetett jogdíjra vetítve csak az érintett jogosultakra kell terhelni, a kezelési költség részeként (egyéni költség).
 
Amennyiben a ténylegesen felmerült költségek a tárgyévben alacsonyabbak, mint amit az Elnökség megállapít, úgy az év folyamán képződött többlet összeget a naptári évben jogdíjfelosztásban részesült jogosultak között, a részükre felosztott jogdíjak arányában, a következő év július 31-ig pótlólag fel kell osztani.
 
A működési költségek fedezetére szolgál különösen:
-       a beszedett jogdíjak és járulékok után, azok kifizetéséig terjedő időszakban a kezelt összegek banki kamata, illetve hozadéka;
-       az Egyesület tagjai által fizetendő éves tagdíj, mely 100.- Ft, és a nem személyre szóló jogdíjakból vonandó le. A HUNGART Egyesület Elnöksége ezen tagdíjak beszedését határozatlan időre felfüggesztette, mindaddig, amíg a HUNGART pénzügyi helyzete ennek érvényesítését szükségessé nem teszi;
-       a kiegészítő vállalkozási tevékenység eredménye;
-       a kezelési költség.
 
Peresített követelések esetén – amelyek esetében a pertárgy-érték minimálisan 200.000.- Ft, ettől különösen indokolt, precedens értékű esetekben történhet eltérés a HUNGART elnökének döntése alapján – a kezelési költség alapja a jogerős bírósági ítéletben megítélt követelés összege.
 
3. A felosztás olyan adatok alapján történik, amelyeket a felhasználó köteles - jogszabály vagy szerződés alapján - szolgáltatni.
 
4. Jogdíjigény csak olyan alkotások után támasztható, amelyekre jogdíjbevétel és értékelhető adat érkezik az elszámolás lezárásáig. A későn érkező bejelentéseket a HUNGART a következő elszámolási időszakban számolja el. [Lsd. az egyes jogdíjfajtákra vonatkozó különös rendelkezéseket].
 
5. Jogdíjfelosztásban azok a szerzők, illetve jogutódok (továbbiakban együtt jogosultak) részesülhetnek, akik az elszámolási időszak folyamán felhasznált művek vonatkozásában bizonyíthatóan rendelkeznek a szerzői jog felett. A kifizetéshez szükséges adatokat a jogosult köteles a HUNGART-nak megadni, így a szerző/jogosult nevét, lakcímét, bankszámlaszámát, adóazonosító jelét/adószámát.
 
6. Amennyiben az adott jogosultat - a nem jogosultra lebontott jogdíjból - megillető rész nem, vagy csak aránytalan nehézségek árán állapítható meg, úgy általános felosztási szabályok szerint kerül az egyedi jogdíj megállapításra (Lsd. Különös szabályok 18., 19. és 20. pontjait). Ilyen esetekben lehetséges alsó és felső összeghatárok meghatározása is.
 
7. Ha valamely mű több eredeti szerző közös alkotása, úgy a közös műre és/vagy annak közös részére eső jogdíjat - a szerzőtársak eltérő írásos megállapodása hiányában - egymás közti egyenlő arányban kell felosztani. Szerzői jogvédelem alá eső mű átdolgozása esetén az eredeti jogosult(ak) írásbeli engedélye szükséges. A műre eső jogdíj felosztása a felek egymás közötti írásbeli megállapodása szerint történik. Az ilyen engedély hiányában átdolgozott, feldolgozott mű nyilvánosságra nem hozható. Ha a felhasználás mégis megtörtént, a jogdíj az eredeti jogosulta(ka)t illeti meg.
 
 
Közösségi célú felhasználás
  
8. A 2016. július 28. napjáig beszedett jogdíjakra vonatkozóan a Küldöttgyűlés az éves költségvetés és számviteli beszámoló elfogadásával egyidejűlegdönt az ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodó jogosultat megillető, illetve egyéb ok (így a jogosult által nem szolgáltatott, a kifizetéshez szükséges adatok) miatt fel nem osztható jogdíjak 25%-ának a jogosultak érdekét szolgáló egyéb – így például szociális – célokra történő fordításáról, az elévülési idő (5 év) lejártát követően.
 
9. A 2016. július 28. napját követően beszedett jogdíjakból a 11. pontban meghatározott kifizetési határidő elteltét követően a HUNGART elkülönítetten kezeli az ismeretlen, ismeretlen helyen tartózkodó jogosultak, vagy ismert, de a kifizetéshez szükséges adatot nem szolgáltató jogosultak jogdíj összegét. Amennyiben a HUNGART a jogdíjat a jogosult azonosításának és felkutatásának eredménytelensége, vagy a hiányos adatok miatt a beszedés szerinti év végét követő három éven belül sem tudja a jogosultnak kifizetni, a jogdíjbevétel 90%-át köteles az éves beszámoló elfogadását követő 60 napon belül a vizuális művészek támogatását szolgáló kulturális célra a Nemzeti Kulturális Alap (a továbbiakban: NKA) részére átadni.
 
A jogosult az elévülés általános szabályai szerint követelheti a HUNGART-tól az őt megillető jogdíjat. Amennyiben a HUNGART által a három évet követően az adott évben ismertté illetve elérhetővé vált jogosultak részére kifizetett jogdíjak összege meghaladja az adott évben ki nem fizethetővé vált jogdíjak 10%-át, akkor az ezt meghaladó összeggel a HUNGART csökkentheti az NKA részére a következő évben átadandó összeget.
 
10. A Küldöttgyűlés az éves költségvetés és számviteli beszámoló elfogadásával egyidejűlegdönt azon felosztható jogdíjak legfeljebb 5%-ának szociális célra fordításáról, melyeknél a jelen Szabályzat Különös rendelkezései így rendelkeznek, valamint az adott évben beszedett járuléknak az alkotó tevékenység támogatására és az alkotóművészek szociális céljaira történő felhasználásának arányairól.
 
11. A jogdíjakat naptári évenként - a HUNGART által beszedett jogdíjak tekintetében legkésőbb a tárgyévet követő év szeptember 30-ig, a más közös jogkezelő szervezet által beszedett és átadott jogdíjat legkésőbb a jogdíj átadását követő hat hónapon belül - kell felosztani és kifizetni. Az egyes jogdíj-nemeknek az évenkénti egyszeri felosztásától eltérő (rövidebb) időtartamára a jelen Felosztási Szabályzat Különös rendelkezéseiben meghatározott szabályok az irányadóak.
 
Jogdíjfelosztási reklamáció öt évre visszamenőleg fogadható el. Adathiány esetében a szerzők és jogutódok jogdíjait a HUNGART az adatok ismertté válását követően, az elévülési időn belül fizeti ki. Adathiánynak minősül a felhasználók által nem, vagy hiányosan megadott felhasználási adatok, vagy a jogosult lakcímének, adóazonosító jelének hiánya.
 
12.
A) A jogosultnak történő kifizetéssel egyidejűleg írásbeli tájékoztatást kell küldeni a kifizetésre kerülő jogdíjról, így meg kell jelölni a jogdíj fajtáját, követő, reprodukciós és sugárzási jogdíj esetében a mű címét, az értékesítő, vagy a felhasználó nevét, a kiadvány, vagy a műsor címét, amelyben a felhasználás történt, továbbá a számfejtés adatait (jogdíj, kezelési költség, egyéni költség, adóelőleg, kifizetendő összeg).
 
B) A HUNGART az általa végzett közös jogkezelési tevékenységről legalább évente egy alkalommal részletes tájékoztatást ad annak a jogosultnak, akinek a tájékoztatással érintett időszakban jogdíjbevételt osztott fel vagy egyéb kifizetéseket teljesített. A tájékoztató az alábbi adatokra terjed ki:
- minden olyan elérhetőségi adatra, amelynek használatára a jogosult felhatalmazta a HUNGART-ot a jogosult azonosítása és felkutatása céljából, 
- a jogosult részére felosztott jogdíjbevételre,
- a jogosult számára kifizetett összegekre, a kezelt vagyoni jogok fajtái és a felhasználási módok szerinti bontásban,
- azon időszakra, amelynek során a jogosult részére felosztott és kifizetett összegek alapjául szolgáló felhasználásra sor került, kivéve akkor, ha a felhasználók általi adatszolgáltatáshoz kapcsolódó objektív okok megakadályozzák a HUNGART-ot ezen információk elérhetővé tételében,
- a kezelési költség címén történt levonásokra,
- a kezelési költség címén történt levonásoktól eltérő célra történt levonásokra, ideértve a jogdíjak közösségi célra történő felhasználására levont összeget,
- a jogosult számára felosztott, bármely időszakra vonatkozó, még ki nem fizetett jogdíjbevételekre.
 
13. Külföldi jogosultaknak járó jogdíjat azoknak a külföldi jogkezelő társaságoknak kell elszámolni, amelyekkel a HUNGART-nak a vonatkozó jogok kezelésére érvényes kölcsönös, vagy egyoldalú képviseleti szerződése van, a szerződésben rögzítette feltételekkel. Amennyiben a külföldi, vagy külföldön élő jogosultat nem képviseli jogvédő társaság, úgy részére közvetlenül kell a kifizetést teljesíteni.
 
Külföldről érkező jogdíjakból a HUNGART kezelési költséget nem von le, hanem a jogosultnak azt az egyéni költséggel és a mindenkori közterhekkel csökkentve fizeti ki, az éves adónyilatkozatának megfelelően. Jogdíjat csak akkor lehet a külföldi társaságoknak utalni, ha annak összege jogkezelő társaságonként a 10.000.- Ft-ot meghaladja. Az ez alatti jogdíjakat mindaddig gyűjteni kell az adott jogkezelő társaság számára, amíg el nem érik az átutalást lehetővé tevő összeget.
 
14. Amennyiben a belföldi jogosultat megillető összeg nem éri el az 5.000.- Ft-ot, úgy mindaddig nem kerül kifizetésre, amíg ki nem egészül erre az összegre. A HUNGART ezen összegeket elkülönítve kezeli, és az összeghatár elérésekor fizeti ki. E szabálytól tárgyév végén a kisebb összegek kifizetése érdekében el lehet térni.
 
 
Különös szabályok
 
 
15. Követő jogdíjak felosztása
 
A beszedett követő jogdíjakat a HUNGART a befizetési kötelezettségre előírt határidőt (a negyedévet követő hó 20. napját) követő 30 napon belül fizeti ki a jogosultnak. Ez alól kivétel az I. és a tárgyévet lezáró IV. negyedév, amikor a jogosultak érdekében ez az időtartam további 30 nappal meghosszabbodhat az elszámolásokhoz szükséges időtartam miatt.

 
16. Vizuális alkotások reprodukálásáért járó jogdíjak felosztása
 
16.1. A beszedett jogdíjak felosztása az összeg és az adatszolgáltatás beérkezését követően a követő jogdíjak kifizetésével egyidejűleg, a 15. pontban rögzített időpontokban történik.
 
  
17. Vizuális alkotások másodlagos sugárzásáért járó jogdíjak felosztása

17.1.A már nyilvánosságra hozott vizuális alkotások, köztük a művészeti magazinokban bemutatott magyar film- és színházi előadás-részletek díszlete és jelmeze sugárzásáért és sugárzási célú rögzítéséért a televíziók által fizetett átalánydíjakat játszottsági jogdíjként kell felosztani.
 
17.2. A játszottsági jogdíjak felosztása az országos besugárzású, közszolgálati televíziók napi teljes műsora alapján történik. A nem országos besugárzású adók közül csak azoknak a televízióknak a műsorát kell figyelembe venni, amelyek műsoradataikat elektronikus úton feldolgozható formában közlik.
 
17.3. Az adott televízióban sugárzott vizuális alkotások jogdíját a tárgyévi összes felhasználási időtartam, előfordulási szám figyelembevételével kell meghatározni. A meghatározás úgy történik, hogy a tárgyévben a televízió által befizetett összes jogdíj összegét elosztjuk a tárgyévi összes ide vonatkozó sugárzási idővel, s így megkapjuk az egy másodperc sugárzásra eső egységnyi jogdíjat. Ezen egységnyi jogdíjat kell visszaszorozni az adott mű tényleges sugárzási időtartamával és ezt követően a művön fennálló szerzői jogosultságok jogosultjai - a vizuális művészek, köztük a díszlet- és jelmeztervezők - között felosztani.
 
 
18. A vizuális művek szerzőit műveik magáncélú másolására tekintettel megillető jogdíjak felosztása (üres képhordozói díjak)
 
18.1. A magáncélú másolások fejében az üres képhordozók gyártóitól és importőreitől a jogdíjakat a HUNGART az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesülettel kötött megállapodás alapján szedi be.
 
18.2.A beszedett jogdíjak összegébőlelkülönítendő 5% a vizuális alkotóművészek szociális céljaira.
 
18.3. Az átalánydíj 95%-át a sugárzási jogdíjak adatszolgáltatása alapján kell felosztani a vizuális művészek között, oly módon, hogy valamennyi adatszolgáltató televízió adatait a tárgyévben együttesen kell kezelni.
 
A tárgyévben befolyt üres képhordozói jogdíj összegének 95%-át elosztjuk a tárgyévi, minden adatszolgáltató televízió összes, ide vonatkozó sugárzási idejével (ide értve a művészeti magazinokban bemutatott magyar film- és színházi előadás részletek időtartamát), s így megkapjuk az egy másodperc sugárzásra eső egységnyi jogdíjat. Ezen egységnyi jogdíjat kell visszaszorozni az adott mű tényleges sugárzási időtartamával és ezt követően a művön fennálló szerzői jogosultságok jogosultjai között felosztani.
 
 
19. Az egyidejű vezetékes továbbközvetítésekért („kábel-TV ”) járó jogdíjak felosztása
 
19.1. A sugárzott vagy vezetéken terjesztett eredeti műsorok vezeték útján a nyilvánossághoz való egyidejű, változatlan továbbközvetítése fejében beszedett jogdíjakat (”kábel-TV jogdíj”) a HUNGART az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesülettel kötött megállapodás alapján szedi be.
 
19.2.A beszedett jogdíjak összegébőlelkülönítendő 5% a vizuális alkotóművészek szociális céljaira.
 
19.3. Az eredeti sugárzások országa szerinti jogkezelő szervezeteknek kell felosztásra továbbítani a jogdíjak 5%-át:
 
Évente külországonként meg kell határozni azt az arányt, amelyben a külföldi műsorok elérik a vezetékes hálózatokba bekapcsolt magyar háztartásokat, s a külföldi szerzői jogi jogkezelő szervezetekkel való elszámolásnál, kifizetésnél ezt az arányt, illetve részesedést kell figyelembe venni.
 
19.4. A „kábel-TV” jogdíjalapból a 90%-ot és a külföldi társszervezetektől beérkező kábel-TV jogdíjakat az általános sugárzási felosztásnál figyelembe vett belföldi televíziók műsorai alapján osztandó fel, a 18.3. pontban foglalt szabályok szerint.
 
  
20. Reprográfiai jogdíjak felosztása
 
20.1. A magáncélú másolásra tekintettel megállapított reprográfiai díjigényt a vizuális alkotók részére a HUNGART a Magyar Reprográfiai Szövetséggel kötött szerződés útján érvényesíti.
 
20.2. A beszedett jogdíjak összegébőlelkülönítendő 5% a vizuális alkotóművészek szociális céljaira.
 
20.3. A fennmaradó 95% a jogosultakat illeti meg. A felosztást a jelen szabályzat 15. és 16. pontjaiban részletezett követő jogdíjak és reprodukciós díjak adatszolgáltatásai alapján kell elvégezni, oly módon, hogy összesíteni kell a tárgyévi követői jogdíjakat és reprodukciós díjakat és azok jogosultjait, s köztük kell a kifizetések arányában a jogdíjat felosztani.
 
 
21. Az elévült jogdíjkövetelések felosztása
 
21.1. A 2016. július 28. napjáig beszedett jogdíjak tekintetében az öt lezárt pénzügyi évet megelőzően befolyt jogdíjakat, amelyek a 8. pont szerint ki nem fizethetőnek minősülnek, - a 25%-os közösségi célra történő levonást követően - a jogosultak között felosztja. A felosztás a felosztást megelőző öt naptári évben jogdíjfelosztásban részesült jogosultak között történik, a részükre felosztott jogdíjak arányában.
 
21.2. A 2016. július 28. napját követően beszedett jogdíjakból a 9. pont szerint ki nem fizethetőnek minősülő jogdíjak 10%-át a HUNGART - az NKA-nak átadott 90%-os levonást követően – felosztja. A felosztás a felosztást megelőző naptári évben jogdíjfelosztásban részesült jogosultak között történik, a részükre felosztott jogdíjak arányában.
 
  
Eljárási, kifizetési szabályok
 
22. A külföldről érkező jogdíjak elszámolásának szabályai, azok bel- és külföldi kifizetése
 
23.1. Amennyiben a szerző nem azonosítható sem a feltüntetett név, sem az elszámolt mű alapján, úgy az összeget, amennyiben az 5.000.-Ft-ot meghaladja, vissza kell utalni a küldő társaságnak, az 5.000.-Ft-nál alacsonyabb összeget elkülönítetten kell kezelni.
 
23.2. A HUNGART repertoárjába nem tartozó külföldi jogú művek téves elszámolása esetén az 5.000.-Ft-ot meghaladó összegeket vissza kell utalni a küldő társaságnak, az 5.000.-Ft alatti összegeket elkülönítetten kell kezelni.
 
23.3. A jogvédelemben már nem részesülő művek után a jogvédelem fennállta alatt elszámolt összegeket továbbítani kell a jogosultaknak.
 
23.4. Amennyiben a külföldi társaság névre szóló szerzői jogdíjakat pl.: követő, reprodukciós, valamint sugárzási jogdíjat számol el és utal a HUNGART-nak, úgy az általa megadott jogosultaknak kell azt kifizetni, az egyéb, nem névre szóló jogdíjak tekintetében pedig a jelen Felosztási Szabályzat szerint kell azt a jogosultaknak továbbítani.
 
23.5. Devizában érkezett, a bank által forintosított jogdíjakat a HUNGART azonosan kezeli a belföldi jogdíjakkal.
 
Budapest, 2016. október 5.                                   
 
(Sárkány Győző)
elnök

Melléklet:
Támogatási politika

Ugrás a lap tetejére

www.hungart.org l Copyright © 2009 l Minden jog fenntartva KÉSZÍTETTE