HÍRLEVÉL
  
Feliratkozás
Leiratkozás

Mehet



Nyitólap

Hungartról

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat

I. Bevezető rendelkezések
 
Az SZMSZ a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szervezetre vonatkozó rendelkezései, illetőleg a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala  nyilvánosságra hozott határozata alapján, a képző-, ipar-, ipari tervezőművészeti és fotóművészeti szerzői jogok közös kezelésére nyilvántartásba vett HUNGART Egyesület működésének rendjét – az Alapszabály keretei között – rögzíti.
 
 
II. Nemzetközi kapcsolatok 
  
Az Egyesület tagja a Szerzői Jogvédő Társaságok Nemzetközi Szövetségének (CISAC: Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs), az Európai Szerzőket és Zeneszerzőket Képviselő Jogvédő Társaságok Csoportjának (GESAC: Groupement Européen  des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs) és az Európai Vizuális Művészek szervezetének (EVA: European Visual Artists). Az Egyesület ellátja a nemzetközi szerzői jogi együttműködésből eredő tevékenységeket, különösen a vizuális művészetek területén.
 
 
 
ÁLTALÁNOS RÉSZ
            
                                     
III. Az Egyesület által végzett egyes tevékenységek
 
III. 1. Az Egyesület ellátja az Alapszabályban felsorolt tevékenységeket (Alapszabály 2.2. pontja).
 
III.2. Az Alapszabály 3. pontjában meghatározott jogosultak illetve a tagok, valamint a nem képviselt szerzők tekintetében az Egyesület az alábbi nyilvántartásokat vezeti:
 
III.2.1. Az érintettek (szerzők és jogutódok), vagy a közjegyzők által szolgáltatott adatokat tartalmazó nyilvántartásokat vezet a szerzői vagyoni jogok védelmi idején belül
-       a szerzőkről (ezen belül a tagokról és az írásbeli meghatalmazást adókról)
-       a magyar szerzők jogutódairól
 
III.2.2. Az érintett jogosultak (szerzők és jogutódok) által adott nyilatkozatok alapján nyilvántartást vezet a szerzői vagyoni jogok védelmi idején belül a nem képviselt szerzőkről.
 
III.2.3. A szerzői, illetve a jogutódnyilvántartásból az adatvédelmi jogszabályok figyelembevételével a hagyatéki eljárás folyamatban létére, a szerző, illetve a jogutód(ok) személyére és lakcímére (székhelyére) vonatkozóan  ‑ kizárólag műfelhasználás céljából írásbeli megkeresés alapján – (az Elnök döntése alapján akár térítés fejében, akár térítés­m­entesen)  adatokat szolgáltat.
 
 
IV. Egyéb érintett jogosultak javára kifejtett tevékenység
 
A taggá nem váló, de az Egyesület közös jogkezelési tevékenységével érintett jogosultak (ide tartoznak a kötelező és a kiterjesztett hatályú közös jogkezelés hatálya alá tartozó és tagként belépni nem kívánó, vagy írásbeli megbízást nem adó jogosultak, a továbbiakban: egyéb érintett jogosult) részére végzendő tevékenységek:
 
IV.1. Az egyéb érintett jogosultak vonatkozásában az Egyesület azzal a feltétellel végzi az Alapszabály 2. pontban meghatározott tevékenységek közül a jogdíjak beszedésével, felosztásával, és a nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat, ha az egyéb érintett jogosult
 
a) a közös jogkezelésre írásbeli megbízást ad az Egyesületnek, és ebben vállalja a megbízás Egyesület által történő teljesítéséhez szü­kséges kötelezettségeket, vagy
 
b) nem ad kifejezett megbízást közös jogkezelésre az Egyesületnek, de önként teljesíti az Alapszabályban meghatározott kötelezett­s­égeket, adatszolgáltatási kötelezettségeinek a valósághű felosztás érdekében eleget tesz.
 
 
 
S Z E R V E Z E T I   S Z A B Á L Y O K
          
 
V. Az Egyesület munkaszervezete
 
Az Egyesület szervezete: a Titkárság munkaviszonyban, illetve megbízási, vagy egyéb jogviszonyban álló munkatársai, a jogi képviselő, a gazdasági szolgáltatásokat, valamint a számítástechnikai feladatokat végző munkatársak. 
 
 
VI. A Titkárság feladatai
 
VI.1. A Titkárság feladata az Egyesület cél szerinti és kiegészítő gazdasági tevékenységén belül a jogszabályokból, az Alapszabályból és az egyéb belső szabályzatokból, továbbá az egyesületi testületek határozataiból, a munka‑, illetve megbízási szerződésekből eredő feladatok ellátása, az Egyesület rendeltetésszerű működésének biztosítása.
 
VI.2. A Titkárság feladata az Egyesületi vezetés hatékonyságát segítő technikai‑szervezési teendők ellátása, így különösen:
 
a.) a testületi ülések, munkaértekezletek előkészítése, technikai lebonyolítása;
b.) az a. pontban jelzett értekezletek, ülések jegyzőkönyvei­nek vezetése, az ülések határozatainak rögzítése, a határozatokról az érdekeltek értesítése, a határidők nyilvántartása,
c.) a külföldi kiküldetések ügyviteli előkészítése és egyéb, ezzel összefüggő teendők ellátása.
 d.) a postabontás és szétosztás, egyéb, eseti jelleggel adott feladatok.
 
VI.3. A Titkárság feladata az egyes jogdíj beszedési, felhasználás engedélyezési és jogdíj-felosztási ügyekkel kapcsolatosan:
‑      jogosultak informálása a megbízási szerződés megkötésének lehetőségéről,
-       az adatok helyességével kapcsolatos reklamációk intézése,
-       nyilvántartások vezetése (tagjegyzék, bel‑ és külföldi szerzők/jogosultak adatai);
-       a gépi úton történő felosztás törzsadatainak előkészítése;
-       a szerzők és jogutódok személyi adatainak bekérése és feldolgo­zása;
-       bel‑ és külföldi személyek és szervezetek részére felosz­tá­si információs és reklamációs szolgálat;
 
VI.4. A Titkárság feladata
-       a havi zárási munkák egyeztetésének elvégzése után a havi utalások elkészítése (számlák, kifizetések, Áfa, stb.).
 
 
VII. A gazdasági szolgáltatást végző feladatai
 
VII.1. Az Elnökség hatásköre és feladata a tervezés, a gazdálkodás, a szerzői és egyesületi vagyon megóvása, a gazdasági‑pénzügyi irányítása, az Egyesület egészét érintő gazdálkodási és pénzügyi intézkedések meghozatala, ezért az ezen feladatok teljesítéséhez szükséges dokumentumokat, információkat a Munkaszervezet, ezen belül különösen a Gazdasági Szolgáltató köteles rendelkezésre bocsátani.
 
A Gazdasági Szolgáltatást végző az Egyesületekre vonatkozó hatályos gazdálkodási, adó, társadalombiztosítási, stb. jogszabályok alapján előkészíti az Egyesület költségvetését, figyelemmel kíséri annak alakulását és az Elnökség döntésének megfelelően időszaki tájékoztatást ad a kért formában. A hatályos jogszabályok szerint elkészíti az előírt beszámolókat.
 
Vezeti a mindenkor hatályos jogszabályok, valamint az Egyesület számviteli politikájának betartásával a főkönyvi nyilvántartásokat, és a gazdálkodáshoz kapcsolódó analitikus kimutatásokat, számlákat. Részt vesz az egyesületi vagyon védelmét szolgáló leltár előkészítésében és kiértékelésében.
 
VII.2. Feladata különösen:
 
a.) a számvitelre, a pénzgazdálkodásra, a vagyonkezelésre vo­na­tkozó szabályok ismertetése; iránymutatás a szakmai szervezeti egységek gazdasági és pénzügyi‑számviteli munkájához;
 
b.) a szerzői jogdíjak kifizetésével kapcsolatban elkészülő havi, illetve időszaki feladások alapján folyamatosan rögzíti azokat az Egyesület könyveiben, és egyezteti a jogdíjnyilvántartással;
 
c) az Egyesület Számviteli Politikájában rögzített elvek szerint és formában tájékoztatja az Elnökséget az Egyesület vagyoni és gazdasági helyzetéről;
 
d.) folyamatosan egyezteti az Egyesület bankszámláit;
 
e.) határidőre elkészíti a szükséges rendszeres, illetve eseti statisztikai adatszolgáltatásokat és kimutatásokat;
 
f.) elvégzi az Egyesület munkavállalóinak és külső megbízottjainak bérelszámolási, jövedelem számítási és nyugdíj‑előkészítési ügyeit; év végén az előírt határidőig összeállítja a jövedelem és társadalombiztosítási igazolásokat;
 
g.) havonta elkészíti a munkabér, és egyéb jövedelemszámítási, és társadalombiztosítási járulék feladásokat;
 
h.) határidőre elkészíti a hatályos jogszabályok szerinti bevallásokat az Adóhivatal és egyéb szervezetek részére, az egyes adók és járulékok vonatkozásában;
 
i.) az Egyesület bankszámlájára érkező jogdíjak könyvelése, a  beérkezett jogdíjakról tájékoztatás ad az Egyesület vezetőinek.
 
 
VIII. A jogdíjelszámolás munkafolyamata
 
A munkafolyamat leírását, az általános rendelkezéseket és az egyes jogdíj fajták elszámolási rendjét a jelen SzMSz 1. számú melléklete a „Jogdíjelszámolás és kifizetés eljárási rendje” szabályozza.
 
 
IX. A Jogi Képviselő feladatai
 
IX.1. A Jogi Képviselő feladata az Egyesület egységeinek funkcionális jogi irányítása és felügyelete. Feladata továbbá:
 
a.) a szerzői joggal kapcsolatos elvi kérdésekben állásfogla­lás, az Egyesület nevében jogi vélemények, válaszok adása;
 
b.) az Egyesület működésével kapcsolatos jogszabálytervezetek előkészítésében, véleményezésében részvétel, és javaslattétel;
 
c.) a szerzők jogsérelmi panaszainak intézése,
 
d.) az Egyesület peres ügyeiben a képviselet ellátása;
 
e.) az elhunyt szerzők jogutódainak megállapítása és nyilvántartásuk;
 
f.)  a követő jogdíjak és járulékok beszedésére irányuló jogi eljárások lefolytatása, a beszedett jogdíjak jogosultjainak megállapítása;
 
g.) a nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos elvi és jogi ügyek intézése;
 
IX.2. A Jogi Képviselő feladatai a hazai felhasználókkal és a bel- és külföldi szerzői társaságokkal kötött szerződések ügyeiben:
 
a.) az Egyesület más szervezeti egységei vezetőinek jogi támo­ga­tása a különböző hazai felhasználókkal kötendő, a közös jogkezelés körébe eső szerződések létrehozásában;
 
b.) a magyar szerzők érdekeinek érvényesítése az Egyesület más, kül- és belföldi közös jogkezelő szervezetekkel kötött szerződéseinek megköté­sé­nél és módosításánál;
 
c.) közreműködés a nemzetközi szerzői jogi képviseleti szerző­d­ések kialakításában és az Egyesület képviselete a szerzői tár­s­aságok fórumain;
 
IX.3. Egyéb jogi feladatok: a munkaügyi feladatok jogi vonatkozású ügyeinek intézése;
 
 
 
M Ű K Ö D É S I    S Z A B Á L Y OK
 

X. Az Egyesület belső vezetése 
 
Az Elnök feladata és hatásköre
 
X.1. Az Elnök feladata a jogszabályok, az Alapszabály és az egyéb belső szabályzatok keretein belül az Egyesület feladatai végrehajtásának irányítása és ellenőrzése. Ennek során:
 
a.)   dönt az Egyesület egészét érintő, valamint az Egyesület egy‑egy területére vonatkozó elvi jelentőségű, vagy különös fontosságú kérdésekben, amennyiben azok nem tartoznak az Elnökség vagy a Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe,
 
b.)   az Elnök gondoskodik a számviteli, és egyéb gazdasági‑pénzügyi jogszabályokban közvetlenül a szervezet vezetője számára előírt feladatok teljesítéséről azzal a céllal, hogy az Egyesület működése gazdaságos legyen, és óvja, gyarapítja az Egyesület által képviselt szerzők Egyesület által kezelt vagyonát és az Egyesület működéséhez szükséges vagyont.
Így különösen:
 
- közvetlenül irányítja és ellenőrzi az egyesületi gazdasági szervezetet, a Titkárság és a Gazdasági Szolgáltató munkáját, illetve az abba tartozó tevékenységi köröket (stratégiai és operatív tervezés, a gazdálkodás, beszámoló jelentések, szerzői és egyesületi vagyon védelme és gyarapítása), valamint gondoskodik arról, hogy az Egyesület kötelezettségeinek teljesítésére megfelelő fedezet álljon rendelkezésre, illetve az Egyesület részéről ne történjék olyan kötelezettségvállalás, amelynek nincs pénzügyi fedezete,
- időközönként beszámoltatja a Gazdasági Szolgáltatót az Egyesület gazdasági helyzetéről.
c.)   Az Elnök feladata a munkatársakra vonatkozó munk­áltatói, és a megbízottakra vonatkozó megbízói jogok gyakorlása, az Elnökséggel egyeztetett módon. Az alkalmazási, premizá­lási, jutalmazási, a munkáltatói jogokkal összefüggő egyéb feladatokat az Egyesület Elnökségével egyetértésben határozza meg;
 
d.)   az Elnök személyes hatáskörben, illetve az irányítá­sa alá tartozók útján vezeti és ellenőrzi az Egyesület munkáját.
 
X.2. Az Elnök személyes hatáskörébe tartoznak különösen:
 
a.)   az állami szervek, hatóságok, valamint az Elnökség elé kerülő jelentések, beszámolók és előterjesztések jóváhagyása és aláírása; az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben, így közvetlenül érintkezik a kormányzati, valamint más orszá­gos hatáskörű szervek vezetőivel, kiadmányozza az ezeknek szóló, valamint egyéb fontosabb jelentéseket, előterjesztése­ket és ügyiratokat;
b.)   tájékoztatás az elektronikus és az írott sajtó részére;
c.)   közvetlen kapcsolat tartása külföldi és nemzetközi szerzői jogvédő szervezetekkel;
d.)   az elnöki utasítások kiadása;
e.)   az Egyesület képviselete, illetve a képviseleti jogkör átruházása;
f.)    döntés az Egyesület művészeti arculatát meghatározó kérdésekben;
g.)   az elvi jelentőségű szerződések megkötése, és az elvi jelentőségű perek megindításának jóváhagyása;
h.)   a külföldi szerzői jogi szervezetekkel kapcsolatos fontosabb elvi és egyedi ügyek;
i.)    az Egyesületre vonatkozó munkajogi szabályok szerint ráruházott munkáltatói jogok gyakorlása;
j.)    a kifejezetten odavont egyedi ügyek.
 
X.3. A HUNGART-ot az Elnökség elnöke - akadályoztatása esetén valamely alelnöke -, valamint az általukerre felhatalmazott személy képviseli, illetőleg gyakorolja a jelen Szabályzatban az Elnök feladat- és hatásköreként meghatározottakat.
 
 
XI. Az Egyesület gazdálkodásának rendje
 
Pénzforgalom
 
XI.1.  Az Egyesület pénzforgalmát elszámolási számlák útján intézi.
 
XI.2. Az Egyesületnél házipénztár működik. Működésére, a pénzkezelésre házipénztári szabályzat az irányadó.
 
Pénzügyi kötelezettségvállalás
 
XI.3. Az Elnök – akadályoztatása esetén valamely alelnök – kötelezettség­válla­lási joga az Egyesület feladatkörén belül, a küldöttgyűlési és az elnökségi határozatok felhatalmazása alapján korlátlan. Az Elnök – akadályoztatása esetén valamely alelnök – az éves költségve­tésen belül, egyes tételek tekintetében a kötelezettségvállalá­si jogot a Munkaszervezetre átruházhatja.
 
A gazdálkodás ellenőrzése
 
Az Egyesület Felügyelő Bizottsága az Alapszabályban foglaltak, így különösen a 9. pont rendelkezései szerint jogosult és köteles a gazdálkodás ellenőrzésére.
 
 
XII. Ügyintézési szabályok
 
A munkamódszer általános szabályai
 
XII.1. Az elvégzendő feladatok meghatározásánál, a munkamód­szerek kialakításánál, a döntések előkészítésénél, a határozathozatalnál, a végrehajtásnál és az ellenőrzésnél az érintett egyesületi munkatársak szakmai tudására és tapasztalatára támaszkodva kell eljárni. A munkát úgy kell megszervezni, hogy biztosítható legyen az ügy helyes és gyors elintézése. Az ügyintézést az egyes ügyek előzményeinek és összefüggéseinek ismeretében kell megvalósítani.
 
XII.2. Ha az ügy kijelölt intézője döntési jogkörrel nem rendelkezik, úgy az előkészítés során a megteendő intézkedésre vonatkozó javaslatot kell tennie.
 
XII.3. Minden olyan ügyet, amely nem követeli meg az írásbeliséget (papír alapon, vagy elektronikus úton), szóban (telefonon) kell elintézni. A nem írásbeli érdemi intézkedésről szükség szerint rövid, aláírt feljegyzést kell készíteni.
 
XII.4. Szervezeti, illetőleg személyi változás, valamint hosszabb távollét esetén az ügyek átadás‑átvételének rendjét az Elnök állapítja meg.
 
XII.5. A munkát úgy kell megszervezni, hogy az intézkedések­é­rt, illetve azok elmulasztásáért a felelősség mindig megállapítható legyen.
 
Feladatkör, hatáskör, együttműködés, ügyintézés
 
XII.6. Amennyiben az SZMSZ alapján vitás, hogy valamely ügy melyik munkatárs feladatkörébe tartozik, az eljáró szervezeti egységet az Elnök jelöli ki.
 
XII.7. Az egyes munkatársak a feladatkörükbe tartozó kérdésekben egymás megkeresésére szakmai véleményt adnak, kölcsönösen tájékoztatják egymást a feladatok ellátásához szükséges adatokról, a szakmai fejleményekről.
 
Kiadmányozás (képviselet)
 
XII.8. A kiadmányozás: az ügyben hozott intézkedést, döntést tartalmazó ügyirat, illetve kimenő számla aláírása, a kiadás­r­a (képviseletre) jogosult vezető, vagy más erre felhatalma­zott által.
 
XII.9. A kiadmányozási jog az Elnököt, az alelnököket, a jogi képviselőt, a Gazdasági Szolgáltatást végzőt, illetve a Titkárság munkatársait illeti meg feladatkörüknek megfelelően.
 
 
 
Budapest, 2016. október 5.
 
 
(Sárkány Győző)
elnök

www.hungart.org l Copyright © 2009 l Minden jog fenntartva KÉSZÍTETTE