Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

1. Milyen jogokat kezel a HUNGART?

A HUNGART a szerzők és jogutódjaik (együtt: jogosultak) javára képző-, ipar-, fotó- és ipari tervezőművészeti alkotások másodlagos felhasználását, azaz

 • többszörözését, terjesztését (pl.: nyomtatásban megjelenő reprodukció)
 • kiállítását,
 • valamint sugárzás útján (pl.: televízió), vagy digitálisan (pl.: internet) a nyilvánossághoz történő közvetítését

engedélyezi az úgynevezett kiterjesztett közös jogkezelés keretében, a Díjszabásában rögzített díjtételek szerint (itt olvasható). Ezek a jogdíjak a jogosultak (a művész vagy jogutóda) nevére érkeznek be a HUNGART-hoz

A HUNGART jogkezelésébe tartozó kötelező közös jogkezelés útján érvényesíthető vagyoni jogok:

 • a követő jogdíj (a műkereskedelemben eladott művek után járó jogdíj, a nettó eladási ár 4%-a, és ez is névre szóló jogdíj),
 • az üreshordozó jogdíj*
 • alkotások bérlet, vagy haszonbérlet útján történő terjesztése utáni díjigény (a jog gyakorlása felfüggesztve)
 • a kábel TV jogdíj*
 • a reprográfiai jogdíj*

A *-al jelzett jogdíjak nem névre szólnak, hanem un. átalány jogdíjak, az Artisjus, illetve a Reprográfiai Szövetség szedi be és utalja tovább a HUNGART-nak. Az átalány jogdíjakat a HUNGART osztja fel azok között a jogosultak között, akiknek volt névre szóló jogdíjuk az adott évben. A felosztás a HUNGART Felosztási Szabályzata alapján történik, bővebben itt olvashat róla.


2. Kiket képvisel a HUNGART?

A HUNGART kiterjesztett közös jogkezelés keretében (azaz a jogosult erre vonatkozó írásbeli megbízása nélkül), mint reprezentatív közös jogkezelő szervezet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala engedélye alapján minden képző-, ipar-, fotó- és ipari tervezőművészt képvisel Magyarország területén történő felhasználásra. A képviselethez tehát az írásbeli megbízás (tagsági viszonyon alapuló, vagy anélküli megbízás) nem szükséges, e nélkül azonban nincs lehetőség a külföldi képviselet ellátására.


3. Miért érdemes a HUNGART-nak megbízást adni?

Tapasztalatunk szerint mind a külföldi, mind a belföldi felhasználók szívesen fordulnak felhasználási engedélyért közös jogkezelő szervezethez, mert így az ügyintézés egy helyen történik, gyorsabb és hatékonyabb, mintha a felhasználónak a jogosultakkal egyenként, közvetlenül kell felvenni a kapcsolatot. Ennek különösen jelentősége lehet a tömeges felhasználások (pl. tankönyvek, kiállítási katalógusok, merchandising felhasználás) esetén.

A  megbízás aláírása lehetővé teszi, hogy a HUNGART:

 • a jogosult külföldi képviseletét ellássa a 34 országban működő társszervezetünkkel kötött megállapodás alapján;
 • az alkotások külföldi felhasználása után járó jogdíjat fogadni tudja;
 • tehermentesítse a jogosultakat a bel- és külföldi felhasználási engedéllyel kapcsolatos adminisztrációs terhektől (felhasználóval való kapcsolatfelvétel, felhasználás részleteinek egyeztetése, jogdíj megállapítása, szerződés megkötése);
 • a művek felhasználása esetén a jogdíjat beszedje és a költségek levonása után a jogosultak részére kifizesse;
 • lobbizzon a jogosultak érdekeiért a hazai, uniós és nemzetközi jogalkotásban egyaránt.


4. Meddig érvényes a megbízás?

A megbízási szerződést a jogosult teljes bizonyító erejű (azaz két tanú előtt aláírt) magánokiratban egyoldalúan felmondhatja (a tagsági viszony nélküli megbízás visszavonásig érvényes). A megbízás felmondása esetén a jogosultat a továbbiakban külföldön nem áll módunkban képviselni.


5. Hogyan léphetek ki a kiterjesztett közös jogkezelésből?

A kiterjesztett jogkezelésbe tartozó jogosult – a polgári perrendtartás szerinti – teljes bizonyító erejű magánokiratban tiltakozhat a művek további másodlagos felhasználásának engedélyezése ellen. A tiltakozás a szerző valamennyi képző-, ipar-, fotó- és ipari tervezőművészeti műve felhasználására vonatkozik.

A tiltakozás kizárólag a másodlagos felhasználásra vonatkozhat, tehát nem terjedhet ki olyan jogok kezelésére, amelyek kötelező közös jogkezelésbe tartoznak (lásd 1. pontban részletezett jogok).

A jogosult tiltakozása vonatkozhat valamennyi fenti jogra, de a teljes felmondás helyett egyoldalúan korlátozhatja is meghatározott vagyoni jogokra, valamint országokra a HUNGART jogkezelését. Ennek módja megegyezik a felmondásnál leírtakkal.

A tiltakozás bármikor történhet azzal, hogy a tiltakozó nyilatkozat a kézhezvétel napját követő ötödik napon válik hatályossá. A tiltakozással érintett, már megkötött felhasználási szerződések esetében a tiltakozás – eltérő megállapodás hiányában – a tiltakozással érintett naptári félév utolsó napján válik hatályossá, feltéve, hogy a tiltakozásra az érintett félév első három hónapjának utolsó napjáig sor kerül. A naptári félév első három hónapjának utolsó napját követően tett tiltakozás hatálybalépésére legkésőbb a következő naptári félév utolsó napján kerülhet sor.

A felmondásnak, illetve az előzetes tiltakozásnak igazolható módon (ajánlott postai küldeményként, másolaton történő átvétellel, vagy visszaigazolt email-ben) kell a HUNGART-hoz – annak székhelyére: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 30., vagy email címére: hungart@hungart.org  – beérkeznie, ahhoz hogy a felmondás, illetve a tiltakozás a fentiek szerint hatályba lépjen.

A kulturális örökségvédelmi intézmények, gyűjteményeik állandó részét képező képző-, ipar-, fotó- és ipari tervezőművészeti mű nem kereskedelmi célú többszörözése, terjesztése, illetve nyilvánossághoz közvetítésének engedélyezésére (Szjt. 41/M. §) irányuló közös jogkezelés ellen az érintett jogosult bármikor, akár a felhasználás megkezdését követően is tiltakozhat. E jogra vonatkozó tiltakozó nyilatkozat a kézhezvétel napját követő ötödik napon válik hatályossá. Az ilyen felhasználás elleni tiltakozás a jogosult egyes képző-, ipar-, fotó- és ipari tervezőművészeti művére korlátozott hatállyal is megtehető.

Amennyiben elhunyt szerző esetében több jogosult (örökös) van, úgy bármelyikük tiltakozása esetén a jogelőd műveinek felhasználását a HUNGART nem engedélyezheti.


6. Melyek a kilépés következményei?

Amennyiben a jogosult tiltakozik a művek másodlagos felhasználásának közös jogkezelés keretében történő engedélyezése ellen, úgy a 3. pontban részletezett előnyöket nem élvezheti, a művek másodlagos felhasználásának engedélyezését közvetlenül maga végzi, ennek következtében a művekre kért felhasználási engedélyek száma, s ezáltal a jogdíjbevétel csökkenhet, a jogosulatlan felhasználások száma és az adminisztrációs terhek növekedhetnek.

A felmondás illetve tiltakozás hatályossá válását megelőzően a HUNGART által engedélyezett felhasználások, kiadott engedélyek alapján a jogdíjak a jogosultat megilletik, az ehhez kapcsolódó jogokat a jogosult továbbra is gyakorolhatja.

7. Mely esetben lehet kilépni a HUNGART jogkezelésébe tartozó kötelezően közös jogkezelésből?

A HUNGART felfüggesztette az alkotások bérlet, vagy haszonbérlet útján történő terjesztése miatti díjigény (szerzői jogi törvény 23.§ (6) bekezdés) érvényesítésére irányuló vagyoni jog gyakorlását, mindaddig, míg az gazdaságosan nem gyakorolható. Amennyiben a már képviselt jogosult e jog kezelésére egy másik – e jog gyakorlására nyilvántartásba vett – közös jogkezelő szervezetnek ad megbízást, a HUNGART biztosítja a jogosultnak e vagyoni jog tekintetében a jogkezelési megbízás felmondásának lehetőségét az 5. pontban részletezett eljárás szerint, s így a megbízás erre vonatkozó része hatályát veszti.